حوزه فعالیت

تصفیه خانه های آب و فاضلاب

توزیع آب و دفع بهداشتی فاضلاب

تونل ها و خطوط انتقال آب

سد سازی

منابع آب

جمع آوری آبهای سطحی

 حفاظت و مهندسی رودخانه

آبیاری و زهکشی

نمک زدایی آبهای شور

نقشه برداری

گشت و بازرسی منابع آب

پدافند غیر عامل

پروژه های موفق شرکت ری آب

پروژه های فاضلاب

پروژه های سد سازی

پروژه های آب

پروژه های تونل سازی

پروژه های آب و فاضلاب

پروژه های آب های سطحی

انجمن ها / سازمان ها / برندها