گروه قراردادها

در گروه قراردادها، بخش های تخصصی زیر فعالیت می کنند:

  • مناقصات، توسعه بازار و روابط بین الملل (انواع فرایندهای انتخاب مشاور و مشارکت)       
  • متره، برآورد، مدل های مالی و تهیه اسناد مناقصه (فرایند انتخاب پیمانکار)
  •  قراردادها (اعم از خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری و انواع مشارکت ها)
  • تضمین کیفیت
  • کنترل پروژه و مرکز کنترل مدارک پروژه DCC
  • صدور صورتحساب