گروه حقوقی

در گروه حقوقی، بخش های تخصصی زیر فعالیت می کنند:

    • حقوق پیمان و مدیریت ادعاها
    •  رسیدگی پیمان
    • حقوقی و قضایی
    • گواهینامه های حرفه ای
    • مرکز اسناد و آرشیو قوانین و مقررات