اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور ری آب

مهندس سعید بخشنده آبکنار

آقای سعید بخشنده آبکنار
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

دانش آموخته رشته مهندسی عمران

آقای عبدالرسول سبزواری
رئیس هیئت مدیره

دانش آموخته رشته اقتصاد

آقای محمد طاهری زاده
عضو هیئت مدیره

دانش آموخته رشته مهندسی مکانیک