مدیران ارشد شرکت مهندسین مشاور ری آب

آقای مهندس عبدالرسول سبزواری
مدیر امور تامین منابع مالی

آقای دکتر مجتبی فاضلی
مدیر امور مطالعات

آقای دکتر محمد رضا محمدی شوره
مدیر امور نظارت

آقای مهندس توانا
رئیس کمیته تصویب طرح ها

خانم مهندس ساناز اسلامی
مدیر امور حقوقی و قراردادها

آقای دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی
مشاور حقوقی و وکیل شرکت

آقای محمد حسین آراسته
مدیر امور مالی

آقای مهندس احسان الله زهرایی
مدیر امور بهره برداری

آقای قدیر تاج الدینی
مدیر امور منابع انسانی