مدیر امور حقوقی و قراردادها

نام و نام خانوادگی: خانم ساناز اسلامی جمال آباد

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

دانش آموخته رشته: مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

دانش آموخته دانشگاه: علوم و تحقیقات