امور حقوقی و قراردادها

امور حقوقی و قراردادها یکی از نهادهای مهم شرکت مهندسین مشاور ری آب محسوب می شود و گستره آن، هم در حوزه حقوقی کل شرکت می باشد و هم در حوزه قراردادها (اعم از قراردادهایی که شرکت ری آب یکی از طرف های قرارداد است و همچنین قراردادهایی که شرکت ری آب برای مبادله توسط طرف های دیگر نظیر کارفرمایان و پیمانکاران آماده می کند).

مجموعه فعالیت های این امور در دو گروه زیر، سازماندهی شده است: