امور حقوقی و قراردادها

امور حقوقی و قراردادها یکی از نهادهای مهم شرکت مهندسین مشاور ری آب محسوب می شود و گستره آن هم در حوزه حقوقی کل شرکت می باشد و هم حوزه قراردادها اعم از قراردادهایی که شرکت ری آب یکی از طرف های قرارداد است و همچنین قراردادهایی که شرکت ری آب برای مبادله توسط طرف های دیگر نظیر کارفرمایان و پیمانکاران آماده می کند. این امور متشکل از بخش های تخصصی زیر می باشد:
– متره، برآورد و تهیه اسناد مناقصه (فرایند انتخاب پیمانکار)
– مناقصات (انواع فرایندهای انتخاب مشاور و مشارکت)
– قراردادها (اعم از خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری و انواع مشارکت ها)
– صدور صورتحساب
– رسیدگی پیمان
– مدیریت ادعاها
– برنامه ریزی و کنترل پروژه
– تضمین کیفیت
– حقوقی و قضایی