امور مطالعات – گروه مطالعات مشترک

گروه مطالعات مشترک، به ارائه خدمات مشترک در سه گروه دیگر مطالعاتی اشتغال دارد. در بسیاری از طرح های مطالعاتی مهندسین مشاور ری آب، که به مطالعات جمعیت شناسی و مطالعات پایه (هواشناسی، هیدرولوژی، ژئولوژی) نیاز است، این گروه مطالعاتی نسبت به ارائه خدمات مهندسی مربوط مبادرت می نماید. پشتوانه فنی و کارشناسی این گروه مطالعاتی، متخصصین و دانش آموختگانی با مدارک دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته های مرتبط می باشد. بخش های تخصصی این گروه عبارتند از:

  • مطالعات پایه
  • مطالعات اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی
  •  مطالعات زیست محیطی
  •  مطالعات هیدروپلیتیک
  •  مطالعات پدافند غیر عامل

تجارب گروه مطالعات مشترک

  •  انجام مطالعات پایه (هواشناسی، هیدرولوژی، ژئولوژی) در تمامی طرح های مطالعاتی گروه های آب، فاضلاب و آبهای سطحی
  •  انجام مطالعات جمعیت شناسی در تمامی طرح های مطالعاتی گروه های آب و فاضلاب
  •  در بخش زیست محیطی پروژه¬هایی از جمله بررسی اثرات زیست محیطی طرح تونل انتقال آب از محدوده طالقان به استانهای تهران والبرز ، تونل انتقال آب کرمان، بررسی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب از سد جگین به چند دهستان در بشاگرد و ارزیابی زیست محیطی احداث آب شیرین کن در بندر جاسک
  •  انجام مطالعات پدافند طرح¬های مهم زیادی از جمله غيرعامل تامين آب بلند مدت شهر زاهدان، چاه نيمه هاي 1 تا 4 و تاسيسات وابسته، طرح انتقال آب از دشت تهلاب به شهر زاهدان، طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن بروج، سامانه آبرساني به مراکز پائين دست سد سلمان فارسي، سد دیورش در استان گیلان