مدیر امور بهره برداری

نام و نام خانوادگی: آقای احسان الله زهرایی

میزان تحصیلات: کارشناسی

دانش آموخته رشته: مهندسی مکانیک-مکانیک در حرارت و سیالات

دانش آموخته دانشگاه: آزاد اسلامی واحد خمینی شهر