رديف كد قرارداد نام قرارداد كارفرما فاز قرارداد
۱ ۱۳۶۵ مشاوره مطالعات پدافند غيرعامل سدهاي مخزني کارده شهرستان مشهد و تبارک شهرستان قوچان به شماره ابلاغ و قرارداد ۱۴۰۱/۳۰۲۸۰/۱۱/۳ و تاريخ ابلاغ و قرارداد ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  مطالعاتي
۲ ۱۳۶۴ عمليات انجام خدمات مشاوره آب خام منطقه ۱۹ به شماره قرارداد ۴۲۳۱۱ و تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و شماره ابلاغ ۵۱۹/۴۳۲۴۰ و تاريخ ابلاغ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شهرداري منطقه ۱۹ مطالعاتي
۳ ۱۳۶۳ نظارت يکپارچه حفاري و اجراي ۶ حلقه چاه در طرح آبرساني بلند مدت شهر زاهدان از دشت تهلاب به شماره قرارداد ۴۰۱۶۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ و شماره ابلاغ ۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ شرکت توسعه صنايع آب و نيرو ايران نظارتي
۴ ۱۳۶۲ مطالعات و طراحي خط انتقال آب ( پساب فيروز بهرام ) واقع در سطح منطقه به شماره شماره قرارداد۵۱۸/۲۶/۴۵۲۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ و شماره ابلاغ ۵۱۸/۴۵۵۶۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شهرداري منطقه ۱۸ مطالعاتي
۵ ۱۳۶۱ مطالعات توجيهي و طراحي پايه و تفضيلي شبکه فرعي آبهاي سطحي و رودخانه هاي سطح منطقه يک شهرداري تهران به شماره قرارداد ۸۰۱۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و شماره ابلاغ ۵۰۱/۸۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شهرداري منطقه يك مطالعاتي
۶ ۱۳۶۰ به روز رساني مطالعات مرحله دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي فردوس و اسلاميه به شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۱/۲۹۶۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي مطالعاتي
۷ ۱۳۵۹ انجام خدمات نظارت بر عمليات تکميلي اجراي طرح سد خاکي لاور ميستان استان هرمزگان به شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۲۲۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
۸ ۱۳۵۸ خدمات نظارت يکپارچه عمليات لوله راني زير راه آهن پروژه خط انتقال فاضلاب سيرجان به شماره قرارداد ۰۱/۱۳۱۱۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ و شماره ابلاغ ۰۱/۱۳۲۰۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸  شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
۹ ۱۳۵۷ مطالعات مرحله اول آبرساني از تونل انتقالي آب سد لار در منطقه جورد به شهرها و روستاهاي غربي شهرستان دماوند مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ به شماره ابلاغ ۴۵۴۴۷/۱۹۲۰۱ آب و فاضلاب شرق استان تهران مطالعاتي
۱۰ ۱۳۵۶ انجام خدمات نظارت يکپارچه بر طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب روستايي کهک به شماره قرارداد ۱۴۹۰۶/۰۱/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ و شماره ابلاغ ۱۴۹۱۱/۰۱/۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * نظارتي
۱۱ ۱۳۵۵ انجام عمليات گشت و بازرسي از منابع آب، انسداد چاههاي فاقد پروانه، کنترل بهره برداري و جلوگيري از تخلفات بخش آب در شرق استان هرمزگان به شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۲۲۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
۱۲ ۱۳۵۴ انجام خدمات نظارت يکپارچه عمليات حفاري و جايگذاري دوازده باب مخزن اضطراري و ساير موارد در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهرانبه شماره قرارداد و ابلاغ ۲۱۵۶۲/۱۵۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شركت آب وفاضلاب منطقه ۵تهران نظارتي
۱۳ ۱۳۵۳ ارائه خدمات مشاوره نظارت بر پروژه هاي تاسيسات زيربنايي آب و فاضلاب جزيره کيش به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۸۳۴/۴/۲۳۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ و شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۸۳۴/۲/۵۷۵۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۹ شركت عمران وخدمات شهري كيش وابسته به سازمان منطقه آزادكيش نظارتي
۱۴ ۱۳۵۲ بازنگري مطالعات طرح جامع هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي شهر کرج به شماره قرارداد ۸۹/۵/۹۳۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ به شماره ابلاغ ۸۹/۵/۱۰۴۵۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شهرداري كرج مطالعاتي
۱۵ ۱۳۵۱ انجام خدمات مشاوره نظارت پروژه خريد و تامين تجهيزات مورد نياز بخش اول مدول دوم تصفيه خانه شمال جزيره زيباي کيش به همراه راه اندازي به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۸۳۴/۴/۲۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ و ابلاغ ۱۴۰۱/۸۳۴/۲/۵۶۸۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شركت عمران وخدمات شهري كيش وابسته به سازمان منطقه آزادكيش نظارتي
۱۶ ۱۳۵۰ انجام خدمات نظارت يکپارچه طرح آبرساني شهرستان سرخس (باقيمانده قطعه دوم خط انتقال آب حد فاصل روستاهاي سنگر به شيرتپه) به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۱۵۷۷۰/۱۱/۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و ابلاغ ۱۴۰۱/۱۵۷۷۰/۱۱/۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
۱۷ ۱۳۴۹ انجام خدمات مشاوره طرح هاي آبرساني شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به شماره قرارداد ۴۲۸۵۲/۱۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ و ابلاغ ۴۲۸۵۲/۱۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ آب و فاضلاب شرق استان تهران مطالعاتي
۱۸ ۱۳۴۸ اجراي خط انتقال و تاسيسات پمپاژآب از رودخانه مارون به سايت شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ شرکت سازه هاي آبي مطالعاتي
۱۹ ۱۳۴۷ انجام خدمات نظارت بر اجراي عمليات تکميلي سد خاکي حميران شهرستان پارسيان استان هرمزگان و تأسيسات وابسته به شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۹۷۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
۲۰ ۱۳۴۶ انجام مطالعات سامانه انتقال آب سد چلوگهره و مرمت و بازسازي آبروهاي جاده دسترسي به آن به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۱۶۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ و ابلاغ ۱۴۰۱/۱۹۰/۲۸/۱۶۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶  شركت آب منطقه اى هرمزگان مطالعاتي
۲۱ ۱۳۴۵ خريد خدمات نظارت (حين اجرا و بعد از اجرا) خط انتقال آب سيرجان به شماره قرارداد ۰۱/۶۳۵۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ و ابلاغ ۰۱/۶۳۵۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲  شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
۲۲ ۱۳۴۳ انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب منطقه ۲۸۶ هکتاري محمديه به شماره قرارداد ۲۰۹/ع/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ و ابلاغ ۳۰۰۳/آب/ ۱۴۰۱ مورخ ۴۰۱/۰۵/۲۰ شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
۲۳ ۱۳۴۲ انجام خدمات نظارت کارگاهي و عاليه طرح شبکه جمع آوري و انتقال تصفيه خانه فاضلاب شهر اراک به شماره قرارداد ۱۹۰۰/ ۱۴۰۱/ ع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱  و ابلاغ ۱۴۰۱/۱۹۰۰/ع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شركت آب وفاضلاب استان مركزى نظارتي
۲۴ ۱۳۴۱ برونسپاري کليه خدمات راهبردي، بهره برداري، اپراتوري و نگهداشت ايستگاه پمپاژ و آبگير سد لتيان، چاه جاجرود،خط انتقال، ايستگاه پمپاژ بين راهي، تصفيه خانه آب پرديس و صافي اضطراري به شماره قرارداد ۴۲۵۸۶/۱۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ و ابلاغ ۴۲۵۸۶/۱۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ آب و فاضلاب شرق استان تهران نظارتي
۲۵ ۱۳۴۰ بازنگري مطالعات و توسعه شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر دزفول به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۹۰۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ و ابلاغ ۱۲۸۴۶۴-۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * مطالعاتي
۲۶ ۱۳۳۹ بازنگري مطالعات و ارتقا تصفيه خانه فاضلاب شهر دزفول به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۹۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ و ابلاغ ۱۲۸۴۶۵-۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * مطالعاتي
۲۷ ۱۳۳۸ نظارت يکپارچه احداث مخازن فولادي آب اضطراري، شامل ساخت ۵۰ باب مخزن فولادي آب اضطراري در ششگانه آبفا تهران و نظارت يکپارچه عمليات ۳۲ مخازن فولادي در آبفا منطقه چهار شهر تهران به شماره قرارداد ۲۲۱۹۶/۱۴۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ و ابلاغ ۲۲۱۹۶/۱۴۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران نظارتي
۲۸ ۱۳۳۷ انجام مطالعات مرحله اول بررسي پتانسيل دشت تهلاب در محل روتک و مک سوخته به شماره قرارداد م/۱۴۰۱/۱۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۲/۲۲۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان مطالعاتي
۲۹ ۱۳۳۵ مطالعات شناخت (امکان سنجي) طرح جامع تامين آب شرب و صنعت استان چهارمحال و بختياري از منابع آب سطحي پايدار در افق ۱۴۳۰ به شماره قرارداد ۳۱۶/۱۴۰۱/۱۱۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ و ابلاغ ۰۹/۳۱۶/۱۴۰۱/۴۲۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
۳۰ ۱۳۳۱ انجام خدمات نظارت يکپارچه طرح آبرساني به زون ۵ نيشابور (اجراي خط انتقال لوله فايبر گلاس ۹۰۰ ميليمتر به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۸۰۵۶/۱۱/۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ و ابلاغ ۱۴۰۱/۸۰۵۶/۱۱/۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
۳۱ ۱۳۳۰ پايش، نمونه برداري و مقابله با منابع آلاينده در رودخانه هاي کرج و طالقان و سرشاخه هاي متصل به شماره قرارداد ۰۰۵-۰۲-۰۶-۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و ابلاغ ۰۵/۱۴۰۱/۳۶۶۵/۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ آب منطقه اي البرز نظارتي
۳۲ ۱۳۲۹ نظارت بر اجرا شبکه جمع آوري و انشعابات خانگي فاضلاب باقيمانده اولويت هاي اوراق مشارکت، برخي مناطق مرکزي دزفول، تکميل خط انتقال کوي مدرس و اجراي خط انتقال فاضلاب خروجي پادگان ۲۹۲ دزفول شماره قرارداد ۱۴۰۰/۸۰۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶و ابلاغ ۱۲۱۰۳۴-۱ مورخ۱۴۰۱/۲/۱۹ شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * نظارتي
۳۳ ۱۳۲۸ ارايه خدمات طراحي و نظارت پروژه هاي جمع آوري و ساماندهي آب هاي سطحي در سطح منطقه سه شهرداري تهران به شماره قرارداد ۵۰۳/۱۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و ابلاغ ۵۰۳/۱۱۷۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شهرداري منطقه ۳ مطالعاتي
۳۴ ۱۳۲۶ انجام خدمات مرحله سوم نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي عمليات شبکه جمع آوري فاضلاب شهر فردوس به شماره قرارداد ۱۴۰۱/۱۶/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ و شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۱۶/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ آب وفاضلاب جنوب خراسان نظارتي
۳۵ ۱۳۲۵ مطالعات مرحله اول و دوم تاسيسات آبرساني به شهر ها و روستاهاي غربي تحت پوشش آبفاي منطقه ۶ (کهريزک، باقرشهر و حسن آباد) به شماره قرارداد ۲۵۰۰۵/۱۶۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و شماره ابلاغ ۲۵۰۰۵/۱۶۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ آب وفاضلاب منطقه شش مطالعاتي
۳۶ ۱۳۲۴ بازنگري مطالعات مرحله اول طرح جامع فاضلاب بابلسر و تهيه مستندات اخذ ماده ۲۳ براي افزايش احجام عملياتي موافقت نامه به شماره قرارداد ۴۰۱۰۱۸/۱۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ و شماره ابلاغ ۱۴۰۱/۹۳۷/۱۵۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ شركت آب وفاضلاب استان مازندران * مطالعاتي
۳۷ ۱۳۲۳ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم شامل نظارت عاليه و کارگاهي بر عمليات ساخت و نصب مخازن آب اضطراري و حفاظت کاتديک به شماره قرارداد ۲۶۱۳۱/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ و شماره ابلاغ ۲۶۱۳۱/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران نظارتي
۳۸ ۱۳۲۱ مطالعات خطوط لوله پيراموني (رينگ شهري اراک) و انتقال آب از طرح اضطراري به شماره قرارداد ۲۷/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ و ابلاغ ۲۷/۱۴۰۱/۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شركت سهامي آب منطقه اي استان مركزي مطالعاتي
۳۹ ۱۳۱۹ خريد خدمات مشاوره نظارت بر قرارداد خريد سامانه تصفيه (حذف آرسنيک) آب چاه هاي ورودي به مخزن حسين آباد شهر جيرفت به روش فيلتراسيون بر خط با ظرفيت ۳۵۷ ليتر بر ثانيه به شماره قرارداد ۱۵۸۹۲/ ۰۰ /ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ و شماره ابلاغ ۱۵۹۷۳/ ۰۰/ ص مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
۴۰ ۱۳۱۸ طراحي مطالعات و طراحي تصفيه خانه شهر صفادشت و شهرک صنعتي صفادشت – گزينه جديد محل احداث به شماره قرارداد ۸/۱۹۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ و شماره ابلاغ ۹/۲۱۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵   مطالعاتي
۴۱ ۱۳۱۷ انجام مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم طرح آبرساني به محدوده احداث کارخانه استحصال طلا و معدن مادوفتي به شماره قرارداد ۵۶-۱۴۰۰-ق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و شماره ابلاغ ۳۴۵۱/ص/TMPT مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ شرکت توسعه معادن پارس تامين مطالعاتي
۴۲ ۱۳۱۶ خدمات نظارت (حين اجرا و بعد اجرا) بر عمليات تکميلي احداث تصفيه خانه جديد آب شهر قم به شماره قرارداد ۱۷۱-۱۱-۵ و شماره ابلاغ ۵۰۱۳/الف/۱۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ شركت سهامي آب منطقه اي استان قم نظارتي
۴۳ ۱۳۱۲ انجام مطالعات پدافند غيرعامل طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن بروجن به شماره قرارداد ۳۱۶/۱۴۰۰/۷۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱  و ابلاغ ۰۹/۳۱۶/۱۴۰۰/۱۲۱۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
۴۴ ۱۳۱۱ انجام مطالعات مرحله اول تصفيه خانه پساب يا فاضلاب خام جهت تامين آب مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاويل به شماره قرارداد ۱۰/ق/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و شماره ابلاغ ۴۲۰/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ متفرقه مطالعاتي
۴۵ ۱۳۰۳ انجام مطالعات مرحله دوم آبرساني به روستاهاي سيستان به شماره قرارداد۲۵۲۰۰/۰۰/۱۲۰ ، مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ و شماره ابلاغ ۲۵۴۲۴/۰۰/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * مطالعاتي
۴۶ ۱۳۰۲ انجام خدمات نظارت بر طرح هاي جمع آوري آبهاي سطحي شهر کرج به شماره قرارداد ۸۹/۵/۱۱۹۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ و شماره ابلاغ ۸۹/۵/۱۲۳۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ شهرداري كرج نظارتي
۴۷ ۱۳۰۱ بهره برداري ، تعميرات و نگهداري خط انتقال آب از زاينده رود به کاشان به شماره قرارداد ۱۴۰۰/۱۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شماره ابلاغ ۱۳۰/۸۰۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ سازمان آب منطقه اى اصفهان * مطالعاتي
۴۸ ۱۳۰۰ انجام مطالعات بازنگري مرحله اول و مرحله دوم طرح آبرساني به محدوده روستاي سرخون از رودخانه ارمند به شماره قرارداد ۳۱۶/۱۴۰۰/۵۱۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ و شماره ابلاغ ۹۳۱۶/۱۴۰۰/۷۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
۴۹ ۱۲۹۹ مطالعات پدافند غير عامل سامانه آبرساني به مراکز پائين دست سد سلمان فارسي به شماره ۴۰۲/۳۲۳۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ به شماره ابلاغ۱۶/۱۱۰/۹۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ شرکت سهامي آب منطقه اي فارس مطالعاتي
۵۰ ۱۲۹۸ عمليات خدمات مهندسي مشاور خدمات فاز سوم نظارت عاليه و کارگاهي شبکه فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب شهر اراک به شماره ۱۴۰۰/۳۳۴۴/ع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ شركت آب وفاضلاب استان مركزى نظارتي
۵۱ ۱۲۹۶ انجام خدمات نظارت يکپارچه اجراي خط انتقال فاضلاب شهر سيرجان به قطر ۱۲۰۰ ميلي متر به شماره ۵۴۲/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ و شماره ابلاغ ۰۰/۶۰۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
۵۲ ۱۲۹۵ انجام خدمات مشاوره در زمينه حفر، تجهيز و احداث خط انتقال آب يک حلقه چاه نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان واقع در دشت جوپاري به شماره ابلاغ ۱۴۰۰/۹۹۳/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ به شماره قرارداد ۴۰۰/۲۰  شركت توليدنيروي برق كرمان مطالعاتي
۵۳ ۱۲۹۴ مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به شهرستان جاسک به شماره قرارداد۱۷۲۷۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ و شماره ابلاغ ۱۹۹۲۸/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * مطالعاتي
۵۴ ۱۲۹۳ خدمات نظارت يکپارچه برعمليات اجرايي تصفيه خانه ها و ايستگاه هاي پمپاژ شهرهاي استان هرمزگان به شماره قرارداد ۱۴۶۲۹/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و شماره ابلاغ ۱۴۳۶۵/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
۵۵ ۱۲۹۱ نظارت بر اجراي ۵۰۰۰ متر خطوط فرعي شبکه جمع آوري فاضلاب و نصب ۲۵۰۰۰ فقره انشعابات فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران به شماره ابلاغ ۱۷۰۸۱/۱۳۱۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ شركت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهر تهران نظارتي
۵۶ ۱۲۹۰ مطالعات مرحله دوم احداث تصفيه خانه آب شماره ۳ کرج به همراه ايستگاه پمپاژ و مخزن آب پاک به شماره قرارداد ۲۰۰۰۱۳۷ و شماره ابلاغ ۶۵۶۵/۱۴۰۰/۷۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ آب وفاضلاب استان البرز  مطالعاتي
۵۷ ۱۲۸۹ ارائه خدمات مشاوره اي جهت طراحي سامانه پايش کيفي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي شهر تهران به شماره قرارداد ۳۹۹۱۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ به شماره ابلاغ ۶۱۷/۴۰۴۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ سازمان مديريت پسماند مطالعاتي
۵۸ ۱۲۸۸ خدمات نظارت کارگاهي و عاليه بر پروژه هاي در حال اجرا و تکميلي طرح آبرساني به شهرها و روستا هاي محور بن و بروجن به شماره قرارداد ۳۱۶/۱۴۰۰/۲۸۷۰ و شماره ابلاغ ۰۹/۳۱۰/۱۴۰۰/۳۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري نظارتي
۵۹ ۱۲۸۷ انجام خدمات نظارت کارگاهي و عاليه عمليات اجرايي تصفيه خانه تکميلي پساب مجتمع توليدي فولاد سپيد فراب کوير به شماره قرارداد ۰۰/۱۷۴/ب مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ شركت توليد فولاد سپيد فراب كوير نظارتي
۶۰ ۱۲۸۶ طرح و ساخت و ارتقاء ايستگاه پمپاژهاي ابتداي سامانه انتقال آب آزاد و تکميل ابنيه فني و راههاي پيرامون مخزن سد آزاد به شماره قرارداد ۹۹۳۳۰۲ مورخ …………………. و شماره ابلاغ …………………….. مورخ ۹۹/۱۲/۱۸ شركت توسعه منابع آب خاورميانه * نظارتي
۶۱ ۱۲۸۱ مطالعات آبهاي سطحي پروژه ۴۵ متري بهار واقع در سطح منطقه به شماره قرارداد ۵۱۸/۲۶/۴۰۷۳۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ و شماره ابلاغ ۵۱۸/۴۰۸۵۴/۲۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ شهرداري منطقه ۱۸ مطالعاتي
۶۲ ۱۲۸۰ نظارت عاليه ، نظارت کارگاهي و نظارت در دوره تضمين پروژه هاي ترميم و مرمت مجاري شبکه اصلي ، لوله ها و کانال هاي سرپوشيده آبهاي سطحي حوضه آبريز مرکزي تهران به شماره قرارداد ۳۶۶-۲-۹۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ شماره ابلاغ ۷۶۲/۱۲۷۴۱۱۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ خاکريز آب  نظارتي
۶۳ ۱۲۷۹ مطالعات مرحله اول و دوم طراحي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي شهرک صنعتي کامبوزيا زاهدان به شماره قرارداد ۹۹/۱۴۸۹۰ به تاريخ ۹۹/۱۱/۱۶ و شماره ابلاغ ۱۵۵۶۲-۹۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان مطالعاتي
۶۴ ۱۲۷۸ بازنگري مطالعات مرحله اول طرح جامع فاضلاب شهرهاي کنگان و بنک به شماره قرارداد ۲۱۶۶/۹۹ و شماره ابلاغ ۹۹/۱۰/۱۰۱۰۵ مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ شركت آب وفاضلاب بوشهر مطالعاتي
۶۵ ۱۲۷۶ انجام خدمات مشاور طرح جمع آوري آبهاي سطحي منطقه ۱۹ تهران به شماره قرارداد ۳۴۶۰۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ و شماره ابلاغ ۵۱۹/۳۴۹۸۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ شهرداري منطقه ۱۹ مطالعاتي
۶۶ ۱۲۷۴ خدمات مشاوره مطالعات تامين،انتقال و شبکه توزيع مجتمع هاي روستايي شهرستانهاي جيرفت ، منوجان ، رودبار جنوب ، فارياب ، قلعه گنج و کهنوج به شماره قرارداد ۹۹/۹۱۶۶ص مورخ ۹۹/۰۹/۱۰ و شماره ابلاغ ۹۹/۹۵۵۷/ص مورخ ۹۹/۰۹/۱۸ شركت آب وفاضلاب كرمان مطالعاتي
۶۷ ۱۲۷۳ انجام خدمات مشاور همراه طرح هاي مطالعاتي آب شرب استان البرز به شماره قرارداد ۲۹۹۰۱۹۶ و شماره  ابلاغ ص/۷۱/۹۹/۱۰۳۹۶ مورخ ۹۹/۱۰/۱  آب وفاضلاب استان البرز  مطالعاتي
۶۸ ۱۲۶۶ بهره برداري، نگهداري و تعميرات(رفع حوادث) تأسيسات آبرساني جاسک و بشاگرد به شماره قرارداد ۲۴۹۳۷/۱۶ مورخ ۹۹/۰۸/۰۱ و ابلاغ شماره ۲۸۳۷۱/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
۶۹ ۱۲۶۵ انجام مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي زهکشي آب‌هاي زيرسطحي فاز ۱۱ شهر جديد پرديس به شماره قرارداد ۵۲۵۲۰/ ۰۰/ص/ ۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ و شماره ابلاغ ۲۵۵/ص/۰۰/ ۶۰۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
۷۰ ۱۲۶۳ انجام خدمات مهندسي مشاور بروز رساني اسناد و برگزاري مناقصه مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرقرچک به روش طرح و ساخت و اخذ مجوز فهرست بهاي کارهاي خاص به شماره ابلاغ ۱۱۸۲۲/۲۰۱۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۴  شركت آبفاى جنوب شرقي استان تهران * مطالعاتي
۷۱ ۱۲۶۰ انجام خدمات نظارت ، پايش و مقابله با منابع آلاينده رودخانه هاي کرج و طالقان و سرشاخه هاي متصل به آنها به شماره قرارداد ۰۵/۹۹/۱۲۲۷۴/۱۰۱ مورخ ۹۹/۰۹/۳۰ و شماره ابلاغ ۰۵/۹۹/۱۲۸۰۷/۱۰۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ آب منطقه اي البرز نظارتي
۷۲ ۱۲۵۹ تهيه بيلان منابع آب منتهي به سال آبي ۹۸-۱۳۹۷ در حوضه آبريز درياچه نمک به شماره قرارداد ۱۸۰-۷۳-۱ و شماره ابلاغ ۹۹/۵۳۸۴/۱۱۱ص/۰۸ مورخ ۹۹/۰۸/۰۷ سازمان آب منطقه اى تهران مطالعاتي
۷۳ ۱۲۵۸  انجام خدمات مشاوره مطالعات طرح ارتقاء مدول اول تصفيه خانه  فاضلاب گرگان به شماره قرارداد ۱۰۰/۶۷۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ و شماره ابلاغ ۱۰۰/۷۶۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ شركت آب وفاضلاب گلستان * مطالعاتي
۷۴ ۱۲۵۶ انجام خدمات نظارت يکپارچه بر طرح ساخت حوضچه ته نشيني و طرح ارتقاء  تصفيه خانه آب شهر گرمسار به شماره قرارداد ۹۹/۱۰۰/۴۸۲۱ مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ و به شماره ابلاغ ۹۹/۱۰۰/۴۸۳۹ مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ آب وفاضلاب سمنان نظارتي
۷۵ ۱۲۵۳ طراحي سيستم آبگير و تاسيسات وابسته و مطالعات تکميلي آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن بروجن به شماره قرارداد ۳۱۶/۱۴۰۱۰/۱۴۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ و شماره ابلاغ ۹/۳۱۶/۱۴۰۱/۱۰۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
۷۶ ۱۲۴۹  بازنگري طرح جامع تأمين و انتقال آب و نيز مطالعات طرح جامع تاسيسات زير بنايي آب با هدف رسيدن به مطالعات طرح جامع تاسيسات زير بنايي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به شماره قرارداد ۴۲۰/۶۹۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به شماره ابلاغ ۷۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مطالعاتي
۷۷ ۱۲۳۷ بهره برداري ، تعميرات و نگهداري خط انتقال آب از زاينده رود به کاشان به انضمام کليه ساختمانها و تجهيزات و تاسيسات به شماره قرارداد ۹۹/۱۲۸ مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ به شماره ابلاغ ۱۳۰/۳۴۲/ص مورخ ۹۹/۰۴/۲۹ سازمان آب منطقه اى اصفهان * مطالعاتي
۷۸ ۱۲۳۳ انجام خدمات نظارت کارگاهي و عاليه طرح انتقال نياز آبي شرب مجموعه روستاهاي شرق شهرستان مرودشت به شماره ابلاغ ۹۹/۱۰۰/۶۳۰۵ مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
۷۹ ۱۲۳۲ انجام خدمات مشاوره طراحي تأسيسات آب مجموعه المپيک کيش به شماره قرارداد ۹۹/۳۱۴۰۱۰۲۶۲ مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ و شماره ابلاغ ۹۹/۲۱۲۰۱۰۹۴۶ مورخ ۹۹/۰۹/۱۰ سازمان منطقه آزادكيش مطالعاتي
۸۰ ۱۲۲۸  انجام خدمات نظارت بر عمليات تکميلي  سد درکاه بشاگرد استان هرمزگان و راه دسترسي به آن به شماره ابلاغ ۹۹/۱۹۰/۲۸/۵۸۱۸ مورخ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
۸۱ ۱۲۲۶ خدمات نظارت بر احداث مخازن بتني زميني در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران ، ناحيه ۴ به شماره قرارداد و ابلاغ ۱۱۴۹۴/۱۳۱۱۳ مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ شركت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهر تهران نظارتي
۸۲ ۱۲۲۵ انجام خدمات تشکيل گروه گشت و بازرسي و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان هاي بم، فهرج، ريگان و نرماشير به شماره ۹۹/۱۰ و شماره ابلاغ ۶۵۸۹/ص/۹۹/۲۰۳ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸  شركت سهامي آب منطقه اى كرمان نظارتي
۸۳ ۱۲۲۰  نظارت عاليه و کارگاهي و اخذ مجوزهاي پروژه احداث خط انتقال آب تاسيسات آبرساني درچه شرکت پالايش نفت اصفهان به شماره قرارداد ۱۷۰۳-۹۹-۷۳ / پ ن الف   شركت پالايش نفت اصفهان نظارتي
۸۴ ۱۲۱۹ انجام خدمات مشاور براي نظارت بر احداث مدول سوم تصفيه خانه آب شماره ۲ کرج به همراه مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبي به شماره قرارداد ۲۹۹۰۲۹۹ و شماره ابلاغ ص/۷۱/۹۹/۱۴۸۰۶ مورخ ۹۹/۱۲/۲۶   آب وفاضلاب استان البرز  نظارتي
۸۵ ۱۲۱۷ مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم طرح انتقال آب از انشعاب خط انتقال مخزن ۴۵۰۰۰ مترمکعبي به کارخانه جديد هماتيت به شماره قرارداد ۹۹/۱۵۹/ق مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ به شماره ابلاغ ۹۹/۱۰۰/۱۰۷۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ شرکت توسعه ، عمران و مديريت منطقه گل گهر مطالعاتي
۸۶ ۱۲۱۵ نظارت عاليه و کارگاهي برنحوه ي اجراي عمليات لوله گذاري خطوط شبکه و نصب انشعابات فاضلاب و اصلاح و بازسازي و توسعه شبکه توزيع و انشعابات آن ( منطقه چهار ) به شماره ابلاغ ۱۱۰۰۵/۱۴۱۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران نظارتي
۸۷ ۱۲۱۴ انجام خدمات نقشه برداري طرح آبرساني به شهرستان هاي ساري و مياندرود به شماره ابلاغ ۲۶/۱۴۰۰/۴۲۴۸/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ آب منطقه اي مازندران مطالعاتي
۸۸ ۱۲۱۲ انجام خدمات نظارت کارگاهي طرح آبرساني به شهرستان ساري و مياندرود به شماره قرارداد ۵۲۳۹/۴۰۴ مورخ ۹۹/۰۶/۱۷ و شماره ابلاغ ۲۶/۹۹/۵۲۳۹/۴۰۴ مورخ ۹۹/۰۶/۱۷ آب منطقه اي مازندران نظارتي
۸۹ ۱۲۰۸ انجام خدمات مهندسي ، مطالعات ، برنامه ريزي و کنترل پروژه (مشاور دفتر فني) به شماره قرارداد ۳۵۲-۲-۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۱ و شماره ابلاغ ۷۶۲/۴۶۵۰۱۸ مورخ ۹۹/۰۵/۲۰ خاکريز آب  نظارتي
۹۰ ۱۲۰۶ انجام خدمات مهندسي بروزرساني مطالعات پايه و تهيه گزارش فني معرفي پكيج پيشنهادي احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر قدس جهت تأمين مالي توسط بانك سرمايه گذاري زير ساخت به شماره ابلاغ ۵۹۹۷/۱۷۱۰۱ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷  شركت آب وفاضلاب غرب استان تهران (البرز جديد ) مطالعاتي
۹۱ ۱۲۰۵ انجام خدمات مهندسي (نظارت کارگاهي و عاليه) اجراي مخزن۱۰۰۰۰ متر مکعبي باغ گياه شناسي  ملي ايران به شماره قرارداد ۵۱۰۰/۲۴۶ مورخ۹۹/۲/۲۴ و شماره ابلاغ ۵۱۰۱/۲۴۶/۲ مورخ ۹۹/۳/۲۴ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور نظارتي
۹۲ ۱۲۰۴ انجام خدمات مشاوره نظارت پروژه هاي تأسيسات زيربنايي آب و فاضلاب جزيره کيش به شماره قرارداد ۱۴۰۰/۸۳۴/۴/۲۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و شماره ابلاغ ۱۴۰۰/۸۳۴/۲/۴۵۴۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ شركت عمران وخدمات شهري كيش وابسته به سازمان منطقه آزادكيش نظارتي
۹۳ ۱۲۰۱ خدمات نظارت يکپارچه براحداث ايستگاه پمپاژ چم مهر به شماره قرارداد ۲۵/۱۰/۹۹۲۳۸۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ به شماره ابلاغ ۲۵/۱۰/۹۹۲۳۸۸ مورخ ۹۹/۰۴/۲۶ آب منطقه اي لرستان نظارتي
۹۴ ۱۱۹۹ انجام خدمات نظارت يکپارچه تصفيه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فيروزه و نظارت خط انتقال خروجي آب شهر نيشابور به شماره ابلاغ ۹۹/۷۳۸۸/۱۱/۳ مورخ ۹۹/۰۴/۲۲ شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
۹۵ ۱۱۹۸ انجام خدمات نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي عمليات بهسازي و علاج بخشي راه دسترسي به سد جگين استان هرمزگان به شماره ابلاغ ۹۸/۱۹۰/۲۸/۲۹۵۰۲ مورخ ۹۸/۱۲/۰۴ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
۹۶ ۱۱۹۷ انجام خدمات مرحله سوم نظارت عاليه و کارگاهي پروژه ساختمان پست امداد علائين به شماره ابلاغ ۱۲۹۹۳/۱۶۱۰۱ مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ آب وفاضلاب منطقه شش نظارتي
۹۷ ۱۱۹۵ انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع شبكه‌هاي آبرساني فضاي سبز با استفاده از پساب تصفيه شده تصفيه خانه شماره ۲ فاضلاب شهر پرديس به شماره قرارداد ۹۹/۳۱۱۵۳/ص/۲۳۷ مورخ ۹۹/۵/۱۹ شماره ابلاغ ۹۹/۴۰۲۷۴/ص/۲۳۷ مورخ ۹۹/۶/۲۲ شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
۹۸ ۱۱۹۳ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم و نظارت کارگاهي طرح آبرساني به فولاد مبارکه به شماره قرارداد ۴۳۴۲/۳۸۳ مورخ ۹۸/۱۰/۰۷ و شماره ابلاغ ۴۳۷۲/۳۸۳ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷ شركت بهره برداري مير آب زاينده رود  نظارتي
۹۹ ۱۱۸۷ انجام خدمات نظارت عاليه و کارگاهي عمليات اجراي خطوط انتقال  و انشعابات از طرح جامع آبرساني تهران به شماره قرارداد ۲۷/ع/۹۸/۷۰۱ و شماره ابلاغ ۱۵۵۴۸/۱۰۴۰۱ مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ شركت آب وفاضلاب استان تهران * نظارتي
۱۰۰ ۱۱۸۵  انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهي و عاليه پروژه هاي آب مجتمع هاي روستايي در سطح شهرستان جنوبي استان کرمان به شماره ابلاغ ۹۸/۲۰۷/۲۳۵۵ص مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ و به شماره قرارداد ۹۸/۲۰۷/۲۳۲۶ص مورخ ۹۸/۰۶/۲۷ شركت آب وفاضلاب روستايي استان كرمان نظارتي
۱۰۱ ۱۱۸۴ انجام خدمات نظارت يکپارچه طرح تکميلي لجن تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل به شماره ابلاغ ۲۲۲۰/۱۵۰/ ۹۹ص مورخ ۹۹/۴/۱۶به شماره قرارداد ۲۱۱۱/۱۵۰ مورخ ۹۹/۰۴/۱۱ شركت آب وفاضلاب استان مازندران * نظارتي
۱۰۲ ۱۱۸۱ انجام مطالعات مرحله دوم طرح تأمين و توزيع منابع آب در اختيار و قابل استحصال و طراحي شبکه هاي آبرساني  و  آبياري فضاي سبز شهرداري شيراز به شماره قرارداد ۹۹/۳۹۲۸۰۰ مورخ ۹۹/۰۹/۱۲ و شماره ابلاغ ۹۹/۳۹۲۸۰۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۲  شرکت مهندسين مشاور جهان نماي شهر راز مطالعاتي
۱۰۳ ۱۱۷۹ انجام خدمات نظارت عاليه طرح جامع فاضلاب شامل خطوط انتقال و شبکه جمع آوري فاضلاب ، ايستگاه هاي پمپاژ فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب واقع در فازهاي ۱۱٫۹٫۸٫۵٫۴ شهر جديد پرديس به شماره قرارداد ۹۹/۳۱۲۶۴/ص/۲۳۷ مورخ ۹۹/۵/۱۹ و شماره ابلاغ۹۹/۴۰۲۷۹/ص/۲۳۷ مورخ ۹۹/۶/۲۲ شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
۱۰۴ ۱۱۷۸ انجام نظارت عاليه طرح جامع آب شامل خطوط انتقال و شبکه توزيع آب و ايستگاه پمپاژ آب واقع در فازهاي ۱۱٫۹٫۸٫۵٫۴ شهر جديد پرديس به شماره قرارداد۹۹/۳۱۲۶۷/ص/۲۳۷ مورخ ۹۹/۵/۱۹ و شماره ابلاغ ۹۹/۴۰۲۷۱/ص/۲۵۱ مورخ ۹۹/۶/۲۲ شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
۱۰۵ ۱۱۷۷ انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم طرح شبكه هاي آبرساني در سطح منطقه ۱۸ شهرداري تهران به شماره قرارداد ۵۱۸/۲۶/۳۶۴۹۷ مورخ ۹۸/۹/۱۴ به شماره ابلاغ ۵۱۸/۳۶۶۲۵/۲۶ مورخ ۹۸/۰۹/۱۶ شهرداري منطقه ۱۸ مطالعاتي
۱۰۶ ۱۱۷۵  انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت کارگاهي ) مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبي بوستان خياط خانه ارتش ،شهرداري منطقه ۷ تهران به شماره ابلاغ ۲۲۱۵۸/۲۱۲۰۲ مورخ۹۹/۰۵/۲۶  شركت فاضلاب تهران * نظارتي
۱۰۷ ۱۱۷۴  انجام مطالعات مرحله دوم آبرساني به شهرستانهاي ساري و مياندرود به شماره ابلاغ ۲۶/۹۸/۸۲۷۵/۴۰۴ مورخ ۹۸/۰۹/۲۰ آب منطقه اي مازندران مطالعاتي
۱۰۸ ۱۱۷۱  انجام مطالعات تکميلي ارزيابي اثرات محيط زيستي طرح احداث سد صفارود وبند انحرافي سرمشک به شماره قرارداد ۹۸/۲۳ و شماره ابلاغ ۱۸۱۶۸/ص/۲۰/۹۸/۲۰۳ مورخ ۹۸/۰۸/۱۸ شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
۱۰۹ ۱۱۷۰  انجام مطالعات طراحي شبکه جمع‌آوري و هدايت آب‌هاي سطحي تپه مرادآب واقع در محدوده منطقه  ۱ شهرداري کرج به شماره قرارداد ۸۹/۵/۱۲۴۶۱۸ مورخ ۹۸/۰۹/۲۴ و شماره ابلاغ ۸۹/۵/۱۳۴۹۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۲ شهرداري كرج مطالعاتي
۱۱۰ ۱۱۵۶  تهيه اسناد مناقصه تکميل خط اول جريان و اجراي خط جريان دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل به شماره قرارداد ۴۸۴۷/۱۵۰ مورخ ۹۸/۰۸/۲۸ و شماره ابلاغ ۹۸/۶۰۶۱/۱۵۰ص مورخ ۹۸/۱۰/۲۱  شركت آب وفاضلاب استان مازندران * مطالعاتي
۱۱۱ ۱۱۵۵ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم  (نظارت کارگاهي و عاليه ) براجراي ايستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و مخازن ذخيره آب فضاي سبز شهر پرند   شركت عمران شهرجديدپرند نظارتي
۱۱۲ ۱۱۵۲  طرح نظارت عاليه و کارگاهي پروژه بهره برداري ، بهسازي ، تکميل و توسعه شبکه آب و فاضلاب و انجام خدمات امور مشترکين منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار به شماره قرارداد ۴۸۵۲/ق/۹۸/۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۵ به شماره ابلاغ ۹۹/۱۱۵/۲۲۵ مورخ ۹۹/۰۱/۱۶  سازمان منطقه آزادتجاري وصنعتي چابهار نظارتي
۱۱۳ ۱۱۴۴ مطالعات ارائه اصلاح و بازسازي سازه آبگير و رسوب گير و انجام مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از ازنا به تصفيه خانه ازنا به شماره قرارداد ۲۵/۱۰/۵۱۹۸۴۴۷۷ مورخ ۹۸/۵/۲۶ و شماره ابلاغ ۲۵/۱۰/۵۱۹۸۴۴۷۹ مورخ ۹۸/۰۵/۲۶ آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
۱۱۴ ۱۱۴۳ نظارت بر اجراي تاسيسات فاضلاب شهر گنبد گاووس به شماره قرارداد۱۵۸۰۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۷/۲۲ و شماره ابلاغ ۱۵۹۸۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۷/۲۴ شركت آب وفاضلاب گلستان * نظارتي
۱۱۵ ۱۱۴۱ خدمات نظارت بر اجراي انتقال آب از چاه ها به تصفيه خانه آب شهر سيرجان به شماره قرارداد ۹۸/۵۶۹۲/ص مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ و شماره ابلاغ ۹۸/۶۰۵۴/ص مورخ ۹۸/۰۷/۰۷ شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
۱۱۶ ۱۱۳۹ خدمات نقشه برداري طرح انتقال آب از دشت تهلاب به شهر زاهدان به شماره قرارداد م/۹۸/۱۴۱ مورخ ۹۸/۰۵/۳۰ به شماره ابلاغ ۹۸/۲/۴۲۳۰/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۶/۱۲ شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان مطالعاتي
۱۱۷ ۱۱۳۸ مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني بلند مدت شهر زاهدان به شماره قرارداد م/۱۵۶/۹۸ مورخ ۹۸/۰۶/۰۶ و شماره ابلاغ ۹۸/۲/۴۲۸۸/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۶/۱۳ شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان مطالعاتي
۱۱۸ ۱۱۳۷ انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم توسعه شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر قزوين به شماره قرارداد ۶۵۴۹/ع/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ و شماره ابلاغ ۱۵۲۹/آبفا/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۰۷ شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
۱۱۹ ۱۱۳۶ انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم توسعه شبکه توزيع و خطوط انتقال آب شهر قزوين به شماره قرارداد ۶۵۵۰/ع/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ و شماره ابلاغ ۱۵۳۰/آبفا/۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۰۷ شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
۱۲۰ ۱۱۳۴ مطالعات مراحل اول و دوم طرح آبرساني به شهر لاله زار و روستاهاي پيرامون آن به شماره قرارداد ۹۸/۱۵ و شماره ابلاغ ۹۶۸۱/ص/۲۰/۹۸/۲۰۳ مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
۱۲۱ ۱۱۳۲ مطالعات عملياتي کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي در مناطق ۱ و ۳ شهرداري تهران به شماره ابلاغ ۴۷۱۷۷۲ مورخ ۹۸/۰۵/۰۲ سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
۱۲۲ ۱۱۲۶ بازنگري و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزيع آب منطقه۲۲ تهران در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران به شماره ابلاغ ۵۹۳۸/۱۳۱۰۱ مورخ ۹۸/۰۲/۱۸ شركت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهر تهران مطالعاتي
۱۲۳ ۱۱۲۵ انجام مطالعات آب شرب و صنعت استان لرستان به شماره ابلاغ ۲۵/۱۰/۵۱۹۸۴۶۸ مورخ ۹۸/۰۱/۲۷ و شماره قرارداد۲۵/۱۰/۵۱۹۸۴۶۶ مورخ ۹۸/۰۱/۲۷ آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
۱۲۴ ۱۱۲۳ خدمات مطالعات شبکه هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز با آب خام به شماره قرارداد ۵۱۴/۸۱۸۷۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ و شماره ابلاغ ۵۱۴/۳۸۱۵ مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ شهرداري منطقه ۱۴ مطالعاتي
۱۲۵ ۱۱۲۱ خدمات نظارت يکپارچه پروژه احداث مخازن ده هزار متر مکعبي شهرستان نيشابور به شماره قرارداد ۱۶۴۵۴/۲۳۳۶۳/۱۱/۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ و شماره ابلاغ ۹۷/۲۳۳۶۳/۱۱/۳ مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
۱۲۶ ۱۱۱۹ انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه آبرساني و آبياري فضاي سبز با آب خام منطقه منطقه ۷ شهر تهران به شماره قرارداد ۱۸۲۳۴/خ مورخ ۹۷/۰۴/۱۹ به شماره ابلاغ ۵۰۷/۶۳۹۴۳۶ مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ شهرداري منطقه ۷ مطالعاتي
۱۲۷ ۱۱۱۴ خدمات مشاور طراح براي ترميم و بازسازي کانال خاور ( عبادي ) به شماره ابلاغ ۵۰۴/۷۹۹۰۳ مورخ ۹۷/۰۹/۱۷ شهرداري منطقه ۴ مطالعاتي
۱۲۸ ۱۱۰۷ عمليات نقشه برداري خط انتقال آب از سد ديورش به شماره قرارداد ۲۴/۹۷/۱۱۱/۱۴۷۹۷ مورخ ۹۷/۷/۱۷ و شماره ابلاغ ۲۴/۹۷/۱۱۱/۱۵۰۶۷ مورخ ۹۷/۷/۲۲ آب منطقه اي گيلان  نظارتي
۱۲۹ ۱۰۹۵ مطالعات و طراحي نقشه هاي جمع آوري فاضلاب پهنه C و نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي شبکه آب و شبکه جمع آوري فاضلاب و باقيمانده مخازن آب در شهر مسکوني چيتگر به شماره قرارداد ۱۳۳۷۶/۱۱۰/۳۱۶/د و شماره ابلاغ ۹۷/۰۵۴۱/۲۳۰۵۵ مورخ ۹۷/۰۲/۱۵ موسسه مسكن سازان بتاجا نظارتي
۱۳۰ ۱۰۹۱ انجام خدمات مهندسي ( نظارت عاليه و کارگاهي) طرح آب رساني به مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ و تاسيسات وابسته نطنز،اردستان و بادرود به شماره قرارداد ۳۷۵۱ مورخ ۹۷/۳/۲۰ و شماره ابلاغ ۳۷۵۲ مورخ ۹۷/۳/۲۰ شركت آبفاى اصفهان * نظارتي
۱۳۱ ۱۰۹۰ انجام عمليات نقشه برداري شبکه هاي آبرساني روستاهاي مجتمع دشت سراوان ( اولويت اول ) واقع در شهرستان سراوان ، به شماره قرارداد ۹۷/۱/۱۲۲ مورخ ۹۷/۱/۲۲ و شماره ابلاغ ۹۷/۱/۶۵۹ مورخ ۹۷/۲/۲۳  شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
۱۳۲ ۱۰۸۹ نقشه برداري ، مطالعات سراسري حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان هاي خرم آباد و چگني به شماره قرارداد ۵۱۹۷۷۱۷/۸۰۰ مورخ ۹۷/۲/۴ و شماره ابلاغ ۵۱۹۷۷۲۰/۸۰۰ مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
۱۳۳ ۱۰۸۸ انجام خدمات نقشه برداري و مطالعات و خدمات کارشناسي محاسبه نياز آبي اراضي زراعي و باغي پايين دست سد صفا و بند انحرافي سرمشک به شماره ۹۷/۰۳ و شماره ابلاغ ۴۷۶۵/ص/۲۰۳ مورخ ۹۷/۰۲/۲۶ شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
۱۳۴ ۱۰۸۷ مطالعات عملياتي کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي در منطقه ۲ شهرداري تهران به شماره قرارداد۵۰۲/۲۴/۱۲۰۱۰ مورخ ۹۷/۰۲/۲۲ و شماره ابلاغ ۵۰۲/۲۳/۱۲۶۷۳ مورخ ۹۷/۰۲/۲۳ شهرداري منطقه ۲ مطالعاتي
۱۳۵ ۱۰۷۵ انجام خدمات مشاور آبهاي سطحي شهرداري منطقه ۱۹ تهران به شماره قرارداد ۳۴۶۶۱ مورخ ۹۶/۱۱/۲۳ و شماره ابلاغ ۵۱۹/۳۴۷۸۱ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ شهرداري منطقه ۱۹ مطالعاتي
۱۳۶ ۱۰۷۴ ارائه خدمات مشاوره در خصوص اصلاح،بهسازي،ارتقاي کيفي و نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي تصفيه خانه هاي آب شهرهاي بندرعباس و ميناب و همچنين دو ميسر خط انتقال آب ميناب و بندرعباس به شماره قرارداد ۳۰۶۷۴/۱۶ مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ و شماره ابلاغ ۳۰۶۸۷/۱۶ مورخ ۹۶/۱۱/۱۱ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * مطالعاتي
۱۳۷ ۱۰۶۲ نظارت عاليه و کارگاهي عمليات اجرايي شبکه جمع آوري، خطوط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب شهر هاي بندر عباس و ميناب به شماره قرارداد ۲۱۸۱۳/۱۶ مورخ ۹۶/۸/۲۰ و شماره ابلاغ ۲۱۸۱۷/۱۶ مورخ ۹۶/۰۸/۲۰ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
۱۳۸ ۱۰۵۵ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت عاليه و کارگاهي ) آبرساني به روستاهاي مجتمع دشت سراوان شهرستان سراوان به شماره قرارداد ۹۶/۱/۱۵۹۸ مورخ ۹۶/۳/۲۱به شماره ابلاغ ۹۶/۱/۲۱۶۸ مورخ ۹۶/۳/۲۱ شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  نظارتي
۱۳۹ ۱۰۵۴ انجام عمليات نقشه برداري آبرساني به روستاهاي مجتمع دشت سراوان ( ۹۷ کيلومتر ) به شماره ۹۶/۱/۲۲۰۵ مورخ ۹۶/۶/۴ به شماره ابلاغ ۹۶/۱/۲۲۵۴ مورخ ۹۶/۶/۸ شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
۱۴۰ ۱۰۵۳ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت عاليه و کارگاهي ) طرح آبرساني به شهرک تفريحي توريستي سرزمين ايرانيان به شماره قرارداد ق-۱۶۷-۹۶ مورخ ۹۶/۰۵/۱۵و شماره ابلاغ ۲۹۳۱ مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ شركت توسعه سياحان سرزمين ايرانيان نظارتي
۱۴۱ ۱۰۴۸ انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و کارگاهي بر خط اصلي آبرساني به شهر ساوه به شماره ۱۳۹-۳-۱ به شماره ابلاغ ۹۶/۱۰۰/۳۹۵۰ مورخ ۹۶/۰۵/۰۴ شركت سهامي آب منطقه اي استان مركزي نظارتي
۱۴۲ ۱۰۴۷ انجام خدمات مهندسي مطالعات،طراحي اوليه و تهيه اسناد مناقصه شيرين سازي آب پروژه زير ساخت صنايع معدني سنگان به شماره ۳۵/ز/۹۶ مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ به شماره ابلاغ ۱۰۱۲۳۴/ز/۹۶ مورخ ۹۶/۰۵/۰۴ شركت تامين وتوسعه زير ساختهاي شرق ايران مطالعاتي
۱۴۳ ۱۰۴۶ نظارت عاليه و کارگاهي طرح تامين آب شرق قزوين ازچاه بيدستان به شماره قرارداد ۳۰۱۳/ع/۹۶ مورخ ۹۶/۳/۱۳ و شماره ابلاغ ۷۲۳/آبفا/۹۶ مورخ ۹۶/۳/۱۸ شركت آب وفاضلاب قزوين * نظارتي
۱۴۴ ۱۰۴۲  نظارت کارگاهي و عاليه آبرساني با آب خام فضاي سبز شهر رشت به شماره قرارداد ش ر – ۶۳۲۸۵ و شماره ابلاغ ش ر – ۶۳۹۸۲ مورخ ۹۶/۴/۴ شهرداري رشت نظارتي
۱۴۵ ۱۰۳۱ انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم آبرساني به روستاهاي مجتمع دشت سراوان شهرستان سراوان به شماره قرارداد ۹۶/۱/۴۹۹ مورخ ۹۶/۲/۲۴ شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
۱۴۶ ۱۰۲۸ انجام مطالعات شبکه فرعي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي در محدوده منطقه ۴ شهرداري کرج به شماره قرارداد ۸۹/۵/۱۹۴۸۷۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ و شماره ابلاغ ۸۹/۵/۱۱۳۹۰ مورخ ۹۶/۲/۷ شهرداري كرج مطالعاتي
۱۴۷ ۱۰۲۴ انجام مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال ۱۳۹۵ مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز چيتگر به شماره ابلاغ ۱۵۶۳۲۸۴ مورخ ۹۵/۱۲/۹  سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
۱۴۸ ۱۰۲۳ مطالعات مرحله اول و دوم تامين آب ميان مدت شهرهاي سيرجان و نجف شهر به شماره قرارداد ۹۵/۱۰۵۲۸/ص مورخ ۹۵/۱۲/۱۹ و شماره ابلاغ ۹۵/۱۰۶۴۹/ص مورخ ۹۵/۱۲/۲۳ شركت آب وفاضلاب كرمان مطالعاتي
۱۴۹ ۱۰۱۶ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت عاليه و کارگاهي ) طرح تغذيه مصنوعي دشتهاي استان هرمزگان ( دشتهاي شميل،آشکارا،حميران) به شماره ابلاغ ۹۵/۱۹۰/۱۵۸۵۱ مورخ ۹۵/۰۸/۲۵ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
۱۵۰ ۱۰۱۵ انجام خدمات مرحله اول و دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت ميناب شماره ابلاغ ۹۵/۱۹۰/۱۵۸۵۲ مورخ ۹۵/۰۸/۲۵ شركت آب منطقه اى هرمزگان مطالعاتي
۱۵۱ ۱۰۱۲ نظارت كارگاهي طرح جامع آب مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره ابلاغ ۹۵/۲۱۹۲۵/ص/۷۰۵ مورخ ۹۵/۹/۱۳ و شماره قرارداد ۹۵/۲۰۴۴۴/ص/۲۴۸ مورخ ۹۵/۸/۲۳ شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
۱۵۲ ۱۰۱۱ نظارت كارگاهي طرح جامع فاضلاب مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره ابلاغ ۹۵/۲۱۹۲۴/ص/۷۰۵ مورخ ۹۵/۰۹/۱۳  و شماره قرارداد ۹۵/۲۰۴۳۰/ص/۲۴۸ مورخ ۹۵/۸/۲۳ شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
۱۵۳ ۱۰۰۹ مطالعات مرحله دوم انتقال آب از سد ديورش به ۵ شهر و ۲۸ روستا و اجراي خط انتقال به روش BOT به شماره قرارداد ۹۵/۱۱۱/۳۱۹۹ و ابلاغيه ۳۰۱۳/۱۱۱ مورخ ۹۵/۷/۲۸   آب منطقه اي گيلان  مطالعاتي
۱۵۴ ۱۰۰۲ انجام خدمات مهندسي فاز سوم نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي طرح سايت و ايستگاه پمپاژ زون يک (مجموعه پشت آب) به شماره قرارداد ۹۴/۱۱۱/۹۱ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ به شماره ابلاغ ۹۴/۱۱۱/۹۲ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  نظارتي
۱۵۵ ۱۰۰۱ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) نظارت بر اجراي طرح انتقال آب به شهرهاي سوران، زابلي، هيدوچ از ماشکيد عليا و شهرهاي سيرکان و سراوان از ماشکيد سفلي به شماره قرارداد م/۹۵/۱۲۷ مورخ ۹۵/۰۴/۰۱ و تاريخ ابلاغ ۹۵/۰۴/۲۹ به شماره ۹۵/۲/۲۷۹۷/۱۰۰ شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان نظارتي
۱۵۶ ۹۹۸ انجام خدمات نقشه برداري خط انتقال قرقري تا گمشاد شهرستان نيمروز به شماره قرارداد شماره ۹۴/۵۰۰/۵۱۰۷ مورخ ۹۴/۱۱/۱۹ و ابلاغيه شماره ۹۵/۵۰۰/۱۴۶۱ مورخ ۹۵/۳/۳۰ شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
۱۵۷ ۹۹۱ خدمات مهندس مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي ) نظارت بر سد بتن غلتکي ديورش به شماره قرارداد ۲۱۱۲۸/۱۱۱ مورخ ۹۵/۱/۱۷ و ابلاغ: ۲۱۱۹۰/۱۱۱ مورخ ۹۵/۱/۲۳  آب منطقه اي گيلان  نظارتي
۱۵۸ ۹۸۹ مطالعات طراحي مفهومي پروژه‌هاي اضافه‌شده در غرب رودخانه کن و طراحي پايه و تفصيلي طرح‌هاي اضطراري و داراي اولويت اجرايي حوزه‌هاي‌آبريز غرب و چيتگر تهران  به شماره ابلاغ : ۱۵۷۰۵۸۰ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
۱۵۹ ۹۸۵ انجام خدمات مهندسي مشاور کارفرما جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب کرمان به شماره قرارداد ۹۴/۴۱ مورخ ۹۴/۱۲/۱ و شماره ابلاغ ۲۸۵۰۸/ص/۹۴/۲۰۳ مورخ ۹۴/۱۲/۱ شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
۱۶۰ ۹۸۱ انجام خدمات مشاوره همراه جهت طرح هاي مطالعاتي آب شرب استان البرز به شماره قرارداد ۹۴۴۴۵۴ و ابلاغيه : ۳۱۰۷۸/۷۱ مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ آب وفاضلاب استان البرز  مطالعاتي
۱۶۱ ۹۸۰ پروژه جمع آوري و هدايت روانباب سطحي بزرگراه مخصوص (بزرگراه آزادگان تا رودخانه کن) به شماره قرارداد ۹۴/۲/۳۰۲ و ابلاغيه ۷۶۲/۱۱۳۱۶۲۸ مورخ ۹۴/۹/۱۶ خاکريز آب  نظارتي
۱۶۲ ۹۷۹ پروژه جمع آوري و هدايت رواناب سطحي بزرگراه فتح (بزرگراه آزادگان تا بلوار گل ها) به شماره قرارداد ۹۴/۲/۳۰۱ و ابلاغيه ۷۶۲/۱۱۳۱۵۸۹ مورخ ۹۴/۰۹/۱۶ خاکريز آب  نظارتي
۱۶۳ ۹۷۱ مطالعات مرحله اول و دوم  شبکه  جمع آوري ، انتقال و انجام مطالعات مرحله  اول و دوم  تصفيه خانه فاضلاب شهر رفسنجان به شماره قرارداد ۹۴/۵۱۷۶/ص مورخ ۹۴/۷/۷ و ابلاغ : ۹۴/۵۲۵۱/ص مورخ ۹۴/۷/۹ شركت آب وفاضلاب كرمان مطالعاتي
۱۶۴ ۹۷۰ (نظارت عاليه و کارگاهي و نظارت مالي و سرمايه گذاري پروژه ها ) طرح شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهر زهک به شماره قرارداد ۱۰۳۶/۹۴/۱۲۰ و ابلاغ : ۱۰۳۷/۹۴/۱۲۰ مورخ ۹۴/۶/۱ شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * نظارتي
۱۶۵ ۹۶۹ برگزاري يا ترک مناقصه ، نظارت عاليه ، نظارت کارگاهي و نظارت در دوره تضمين پروژه ساماندهي و به سازي رودخانه کن به شماره قرارداد ۲۹۹-۲-۹۴ مورخ ۹۴/۴/۲۰ و ابلاغ : ۷۶۲/۷۶۵۹۳۴ مورخ ۹۴/۶/۲۵ خاکريز آب  نظارتي
۱۶۶ ۹۶۳ نظارت عاليه و کارگاهي اجراي طرح انتقال پساب زاهدان به شماره قرارداد م/۱۴۶/۹۴ مورخ ۹۴/۵/۱۴ و ابلاغيه : ۹۴/۲/۱۵۴۱۵/۱۰۰ مورخ ۹۴/۵/۱۵ شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان نظارتي
۱۶۷ ۹۶۱ نظارت عاليه و کارگاهي طرح احداث مخزن پنج هزار مترمکعبي شهر سرخس به شماره قرارداد و ابلاغ :  ۱۳۳۷۶/۱۲۰۶ مورخ ۹۴/۴/۱۳و ابلاغ :  شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوي نظارتي
۱۶۸ ۹۴۷ مطالعات مراحل اول و دوم شبکه توزيع آب شرب شهر انار به شماره ۹۴/۷/ص ر مورخ ۹۴/۱/۱۰ و ابلاغ : ۹۴/۸/ص ر مورخ ۹۴/۱/۱۰  آبفاي رفسنجان مطالعاتي
۱۶۹ ۹۳۰ انجام مطالعات مراحل اول و دوم انتقال آب فضاي سبز شهر جديد پرند از کانال محمديه به شماره ابلاغ : ۲۴۴۱۳/۹۳/ص مورح ۹۳/۱۰/۲۶ شركت عمران شهرجديدپرند مطالعاتي
۱۷۰ ۹۲۸ مطالعات مرحله اول و دوم طراحي شبکه هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز شهرداري منطقه ۱۵ تهران به شماره قرارداد ۵۱۵/۹۶۸۳ مورخ ۹۴/۲/۱۵ و ابلاغيه : ۵۱۵/۱۸۱۲۲ مورخ ۹۴/۳/۱۶ شهرداري منطقه ۱۵ مطالعاتي
۱۷۱ ۹۲۴ بازنگري مطالعات مرحله  اول طرح فاضلاب شهر قزوين  به شماره قرارداد ۳۶۴۶/ع/۹۴ مورخ ۹۴/۳/۱۲ و ابلاغ : ۹۴/۱۰/۳۶۷۹ مورخ ۹۴/۳/۱۲ شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
۱۷۲ ۹۱۱ بهره برداري و نگهداري از شبکه آبياري کردان ، جلنگه دار و اغشت به شماره قرارداد : ۹۳/۲۷۶/۱۰۱ مرخ ۹۳/۲/۱ و ابلاغ : ۹۳/۲۸۹/۱۰۱ مورخ ۹۳/۲/۲ آب منطقه اي البرز مطالعاتي
۱۷۳ ۸۹۷ نظارت عاليه و کارگاهي اجراي انتقال آب از سد جگين به شهرستان بشاگرد به شماره قرارداد : ۱۶۴۱۸/۱۶ مورخ ۹۲/۵/۱۳ و ابلاغ : ۱۶۴۹۵/۱۶ مورخ ۹۲/۵/۱۳ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
۱۷۴ ۸۹۶ مرحله دوم شبکه آبرساني و آبياري در محدوده شهرداري منطقه ۲ به شماره قرارداد ۸۹/۹۳۵۶۱۳ مورخ ۹۲/۸/۲۵ و ابلاغ : ۸۹/۹۴۰۶۱۹ مورخ ۹۲/۸/۲۶ خدمات مهندسي مرحله دوم مطالعات  طرح جامع شبكه هاي آبرساني فضاي سبز و پساب توليدي شهرداري منطقه ۲  شركت عمران كاركنان شهرداري تهران  مطالعاتي
۱۷۵ ۸۹۲ مطالعات مفهومي شبکه اصلي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و تأسيسات وابسته در حوضه هاي آبريز غرب و چيتگر تهران به شماره ابلاغ : ۱۰۴۵۲۷۹ مورخ ۹۲/۹/۲۳ سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
۱۷۶ ۸۸۸ مطالعات پايش و حفاظت كيفيت منابع آب سدهاي گلابر، تهم و كينه ورس به شماره ابلاغ : ۸۷۰۶/۱۵/۱۰ مورخ ۹۲/۶/۲ شرکت آب منطقه اي زنجان  مطالعاتي
۱۷۷ ۸۸۷ نظارت عاليه و کارگاهي طرح  جمع آوري و انتقال پروژه تأمين آب شرب قزوين از چاههاي بيدستان  به شماره قرارداد ۹۲/۷۹۹۹/۱۰۱ مورخ ۹۲/۵/۱۵ و ابلاغ : ۹۲/۸۰۱۵/۱۰۱ مورخ ۹۲/۵/۱۵ شرکت آب منطقه اي قزوين  نظارتي
۱۷۸ ۸۷۹ نظارت عاليه و کارگاهي طرح آبرساني به شهر ملکشاهي به شماره قرارداد ۱۸۷۴۵/۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۱ و ابلاغ : ۱۸۸۹۴/۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۳ شركت آبوفاضلاب استان ايلام * نظارتي
۱۷۹ ۸۷۶ گشت و بازرسي از منابع آب استان البرز به شماره قرارداد ۳-۹۲-۲ و ابلاغ : ۹۲/۱۷۶/۱۰۱ مورخ ۹۲/۱/۲۶ آب منطقه اي البرز مطالعاتي
۱۸۰ ۸۳۸ نظارت طرح فاضلاب شهرهاي قرچك و پيشوا به شماره ابلاغ : ۱۰۲/۱۳۰۷/ص مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ شركت آبفاى جنوب شرقي استان تهران * نظارتي
۱۸۱ ۸۳۲ انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع آبرساني مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره قرارداد : ۹۱/۴۶۴۸/ص/۱۵۱ مورخ ۹۱/۳/۲۲ و ابلاغ :‌۹۱/۴۸۳۱/ص/۱۵۰مورخ ۹۱/۳/۲۳ شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
۱۸۲ ۸۳۱ انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع فاضلاب مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره قرارداد ۹۱/۴۶۷۴/ص/۱۵۱ مورخ ۹۱/۳/۲۲ و ابلاغ :‌۹۱/۴۸۴۲/ص/۱۵۰مورخ ۹۱/۳/۲۳ شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
۱۸۳ ۸۲۵ انجام مطالعات مرحله اول انتقال آب از سد جگين به شهرستان بشاگرد شماره قرارداد : ۲۶۲۵۶/۱۶ مورخ ۹۱/۷/۱۰ و ابلاغ :‌۲۶۳۴۶/۱۶ مورخ ۹۱/۷/۱۱ شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * مطالعاتي
۱۸۴ ۸۲۰ مطالعات مرحله اول طرح آبياري و زهكشي اراضي پايين دست  سد ديورش به شماره قرارداد ۳۹۶۰۴/۱۱۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۲ – شماره ابلاغ : ۳۹۷۴۲/۱۱۱/۱۰۲ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷ آب منطقه اي گيلان  مطالعاتي
۱۸۵ ۸۱۶ نظارت طرح  فاضلاب مسكن مهر  لپويي  شماره قرارداد : ۴۴۰/۵۱۰۶۲ مورخ ۹۰/۱۲/۴  شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
۱۸۶ ۷۹۹ نظارت طرح   انتقال آب از سد دوستي  به سرخس و تصفيــه خانه آن به شماره ابلاغ ۹۰/۱۵۶۶۸/۱۱ مورخ ۹۰/۸/۲ شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
۱۸۷ ۷۹۶ انجام  مطالعات مراحل اول   و دوم   طرح  جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر فنوج به شماره ابلاغ : ۵۸۵۵/۹۰/۱۲۰ مورخ ۹۰/۶/۲۶ – شماره قرارداد : ۵۸۵۴/۹۰/۱۲۰ مورخ ۹۰/۶/۲۶ شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * مطالعاتي
۱۸۸ ۷۹۰ انجام مطالعات مرحله اول انتقال آب از محدوده طالقان به استان هاي تهران و البرز به شماره قرارداد ۱۲-۹۳-۲ و ابلاغ : ۹۱/۱۹۶/۱۱۱ مورخ ۹۱/۲/۲۴ سازمان آب منطقه اى تهران مطالعاتي
۱۸۹ ۷۸۴ نظارت بر اجراي شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر جديد پرند (به شماره ابلاغ ۱۰۲/۱۹۷۸ مورخ ۹۰/۲/۳ )  شركت آبفاى جنوب غرب استان تهران * نظارتي
۱۹۰ ۷۶۵ مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب شهرهاي زرقان و لپويي به شماره ابلاغيه ۴۴۰/۲۹۶۲ مورخ ۹۰/۱/۳۱ شركت آب وفاضلاب استان فارس * مطالعاتي
۱۹۱ ۷۵۹ نظارت مخازن و تأسيسات جانبي و خطوط انتقال  آب و شبكه توزيع آب در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهر تهران به شماره ابلاغ ۹۰/۱۰۰/۵۶۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ شركت آب وفاضلاب شهركهاى غرب تهران نظارتي
۱۹۲ ۷۴۸ مطالعات مرحله دوم طرح  تصفيه خانه و ساير كارهاي تكميلي آبرساني به  شهر ازنا به شماره قرارداد ۲۱۸۱۲/۸۰۰ مورخه ۹۰/۰۵/۱۱ به شماره ابلاغ : ۲۱۸۲۳/۸۰۰ آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
۱۹۳ ۷۳۴ مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از طالقان به غرب تهران ( شماره ۲-۹۳-۲ مورخ ۸۹/۴/۲۷ ) سازمان آب منطقه اى تهران مطالعاتي
۱۹۴ ۷۳۱ خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح خط انتقال آب از سد صفارود به كرمان ( شماره ۸۹/۱۵ مورخ ۸۹/۴/۱۶) نامه ابلاغ شماره ۲۰۳/۱۰۱۴۴ مورخ ۸۹/۰۴/۱۶ شركت سهامي آب منطقه اى كرمان نظارتي
۱۹۵ ۷۳۰ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح آبرساني به شهر ازنا (شماره قرارداد ۷۲۴۷/۸۰۰ مورخ ۸۹/۴/۱۳) آب منطقه اي لرستان نظارتي
۱۹۶ ۷۲۹ تهيه مدارك و proposal  جهت شركت در مناقصات   مطالعاتي
۱۹۷ ۶۹۱ انجام مطالعات تامين آب، بازنگري مطالعات تأمين آب، بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مرحله دوم طرح شبكه توزيع آب مناطق ۲۱و۲۲ تهران به شماره قرارداد ۴۳۸/ج۸۸/۱۰و شماره ابلاغ : ۱۰۰/۱۲۰۰۹ شركت آب وفاضلاب شهركهاى غرب تهران مطالعاتي
۱۹۸ ۶۰۲ نظارت عاليه و كارگاهي طرح فاضلاب شهر فسا(شماره ۴۴۰/۱۳۶۲۰ مورخ ۸۸/۴/۶) شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
۱۹۹ ۶۰۱ نظارت عاليه و كارگاهي طرح فاضلاب شهر سپيدان (قرارداد شماره ۴۴۰/۱۳۶۰۹ مورخ ۸۸/۴/۶) شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
۲۰۰ ۵۵۷ انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت کارگاهي و عاليه) طرح آبرساني به شهر اسفراين از محل اعتبارات طرح عمراني آبرساني به شهر اسفراين ( ۸۶۰۵/۹۲۸/۴۴ مورخ ۸۷/۵/۲۲ )  شركت سهامي آب منطقه اي استان خراسان شمالي  نظارتي
۲۰۱ ۱۳۹ انجام خدمات مرحله سوم آبرساني از اصفهان به كاشان – الحاقيه ۲ (۲۳۷۹/۹۳۴۹) سازمان آب منطقه اى اصفهان * نظارتي
۲۰۲ ۹۳ خدمات نظارت عاليه و کارگاهي شبکه جمع آوري و دفع فاضلاب و تصفيه خانه شهر گرگان به شماره قرارداد (۱۵۸۳/۱۰۰) مورخ ۸۲/۰۲/۰۸ شركت آب وفاضلاب گلستان * نظارتي
۲۰۳ ۸۶ نظارت فاضلاب بابلسر (۱۸۱۰/۱۵۰) شركت آب وفاضلاب استان مازندران * نظارتي
۲۰۴ ۷۵ نظارت فاضلاب اهواز (بودجه عمراني) (۱۰۳-۴-۸۰) شركت آب وفاضلاب اهواز * نظارتي
۲۰۵ ۷۴ نظارت فاضلاب دزفول (۲۹۵-۷۹) شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * نظارتي
۲۰۶ ۱۷ مرحله سوم فاضلاب شهر قدس(۱۰۳/۲۲۹۳) شركت آب وفاضلاب شهركهاى غرب تهران نظارتي