رديف كد قرارداد نام قرارداد كارفرما فاز قرارداد
1 1365 مشاوره مطالعات پدافند غيرعامل سدهاي مخزني کارده شهرستان مشهد و تبارک شهرستان قوچان به شماره ابلاغ و قرارداد 1401/30280/11/3 و تاريخ ابلاغ و قرارداد 1401/12/23 شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  مطالعاتي
2 1364 عمليات انجام خدمات مشاوره آب خام منطقه 19 به شماره قرارداد 42311 و تاريخ 1401/12/21 و شماره ابلاغ 519/43240 و تاريخ ابلاغ 1401/12/27 شهرداري منطقه 19 مطالعاتي
3 1363 نظارت يکپارچه حفاري و اجراي 6 حلقه چاه در طرح آبرساني بلند مدت شهر زاهدان از دشت تهلاب به شماره قرارداد 4016201 مورخ 1401/12/07 و شماره ابلاغ 72/100 مورخ 1401/12/07 شرکت توسعه صنايع آب و نيرو ايران نظارتي
4 1362 مطالعات و طراحي خط انتقال آب ( پساب فيروز بهرام ) واقع در سطح منطقه به شماره شماره قرارداد518/26/45285 مورخ 1401/12/10 و شماره ابلاغ 518/45560/26 مورخ 1401/12/13 شهرداري منطقه 18 مطالعاتي
5 1361 مطالعات توجيهي و طراحي پايه و تفضيلي شبکه فرعي آبهاي سطحي و رودخانه هاي سطح منطقه يک شهرداري تهران به شماره قرارداد 80177 مورخ 1401/10/21 و شماره ابلاغ 501/81691 مورخ 1401/10/29 شهرداري منطقه يك مطالعاتي
6 1360 به روز رساني مطالعات مرحله دوم طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرهاي فردوس و اسلاميه به شماره ابلاغ 1401/1/29679 مورخ 1401/10/19 شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي مطالعاتي
7 1359 انجام خدمات نظارت بر عمليات تکميلي اجراي طرح سد خاکي لاور ميستان استان هرمزگان به شماره ابلاغ 1401/190/28/22390 مورخ 1401/08/04 شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
8 1358 خدمات نظارت يکپارچه عمليات لوله راني زير راه آهن پروژه خط انتقال فاضلاب سيرجان به شماره قرارداد 01/13115/ص مورخ 1401/08/28 و شماره ابلاغ 01/13202/ص مورخ 1401/08/28  شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
9 1357 مطالعات مرحله اول آبرساني از تونل انتقالي آب سد لار در منطقه جورد به شهرها و روستاهاي غربي شهرستان دماوند مورخ 1401/08/15 به شماره ابلاغ 45447/19201 آب و فاضلاب شرق استان تهران مطالعاتي
10 1356 انجام خدمات نظارت يکپارچه بر طرح ايجاد تاسيسات فاضلاب روستايي کهک به شماره قرارداد 14906/01/120 مورخ 1401/04/07 و شماره ابلاغ 14911/01/12 مورخ 1401/04/07 شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * نظارتي
11 1355 انجام عمليات گشت و بازرسي از منابع آب، انسداد چاههاي فاقد پروانه، کنترل بهره برداري و جلوگيري از تخلفات بخش آب در شرق استان هرمزگان به شماره ابلاغ 1401/190/28/22374 مورخ 1401/09/01 شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
12 1354 انجام خدمات نظارت يکپارچه عمليات حفاري و جايگذاري دوازده باب مخزن اضطراري و ساير موارد در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهرانبه شماره قرارداد و ابلاغ 21562/15101 مورخ 1401/08/04 شركت آب وفاضلاب منطقه 5تهران نظارتي
13 1353 ارائه خدمات مشاوره نظارت بر پروژه هاي تاسيسات زيربنايي آب و فاضلاب جزيره کيش به شماره قرارداد 1401/834/4/2386 مورخ 1401/8/16 و شماره ابلاغ 1401/834/2/57577 مورخ 1401/8/19 شركت عمران وخدمات شهري كيش وابسته به سازمان منطقه آزادكيش نظارتي
14 1352 بازنگري مطالعات طرح جامع هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي شهر کرج به شماره قرارداد 89/5/93736 مورخ 1401/07/12 به شماره ابلاغ 89/5/104593 مورخ 1401/08/04 شهرداري كرج مطالعاتي
15 1351 انجام خدمات مشاوره نظارت پروژه خريد و تامين تجهيزات مورد نياز بخش اول مدول دوم تصفيه خانه شمال جزيره زيباي کيش به همراه راه اندازي به شماره قرارداد 1401/834/4/2364 مورخ 1401/07/11 و ابلاغ 1401/834/2/56864 مورخ 1401/07/18 شركت عمران وخدمات شهري كيش وابسته به سازمان منطقه آزادكيش نظارتي
16 1350 انجام خدمات نظارت يکپارچه طرح آبرساني شهرستان سرخس (باقيمانده قطعه دوم خط انتقال آب حد فاصل روستاهاي سنگر به شيرتپه) به شماره قرارداد 1401/15770/11/3 مورخ 1401/06/30 و ابلاغ 1401/15770/11/3 مورخ 1401/06/30 شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
17 1349 انجام خدمات مشاوره طرح هاي آبرساني شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به شماره قرارداد 42852/19201 مورخ 1401/05/26 و ابلاغ 42852/19201 مورخ 1401/05/26 آب و فاضلاب شرق استان تهران مطالعاتي
18 1348 اجراي خط انتقال و تاسيسات پمپاژآب از رودخانه مارون به سايت شرکت صنايع پتروشيمي دهدشت مورخ 1401/05/10 شرکت سازه هاي آبي مطالعاتي
19 1347 انجام خدمات نظارت بر اجراي عمليات تکميلي سد خاکي حميران شهرستان پارسيان استان هرمزگان و تأسيسات وابسته به شماره ابلاغ 1401/190/28/9781 مورخ 1401/04/08 شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
20 1346 انجام مطالعات سامانه انتقال آب سد چلوگهره و مرمت و بازسازي آبروهاي جاده دسترسي به آن به شماره قرارداد 1401/190/28/16583 مورخ 1401/06/06 و ابلاغ 1401/190/28/16583 مورخ 1401/06/06  شركت آب منطقه اى هرمزگان مطالعاتي
21 1345 خريد خدمات نظارت (حين اجرا و بعد از اجرا) خط انتقال آب سيرجان به شماره قرارداد 01/6353/ص مورخ 1401/05/02 و ابلاغ 01/6355/ص مورخ 1401/05/02  شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
22 1343 انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب منطقه 286 هکتاري محمديه به شماره قرارداد 209/ع/401 مورخ 1401/05/19 و ابلاغ 3003/آب/ 1401 مورخ 401/05/20 شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
23 1342 انجام خدمات نظارت کارگاهي و عاليه طرح شبکه جمع آوري و انتقال تصفيه خانه فاضلاب شهر اراک به شماره قرارداد 1900/ 1401/ ع مورخ 1401/05/01  و ابلاغ 1401/1900/ع مورخ 1401/05/01 شركت آب وفاضلاب استان مركزى نظارتي
24 1341 برونسپاري کليه خدمات راهبردي، بهره برداري، اپراتوري و نگهداشت ايستگاه پمپاژ و آبگير سد لتيان، چاه جاجرود،خط انتقال، ايستگاه پمپاژ بين راهي، تصفيه خانه آب پرديس و صافي اضطراري به شماره قرارداد 42586/19201 مورخ 1401/05/18 و ابلاغ 42586/19201 مورخ 1401/05/18 آب و فاضلاب شرق استان تهران نظارتي
25 1340 بازنگري مطالعات و توسعه شبکه جمع آوري و انتقال فاضلاب شهر دزفول به شماره قرارداد 1401/9004 مورخ 1401/05/13 و ابلاغ 128464-1 مورخ 1401/05/13 شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * مطالعاتي
26 1339 بازنگري مطالعات و ارتقا تصفيه خانه فاضلاب شهر دزفول به شماره قرارداد 1401/9003 مورخ 1401/05/13 و ابلاغ 128465-1 مورخ 1401/05/13 شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * مطالعاتي
27 1338 نظارت يکپارچه احداث مخازن فولادي آب اضطراري، شامل ساخت 50 باب مخزن فولادي آب اضطراري در ششگانه آبفا تهران و نظارت يکپارچه عمليات 32 مخازن فولادي در آبفا منطقه چهار شهر تهران به شماره قرارداد 22196/14109 مورخ 1401/05/18 و ابلاغ 22196/14109 مورخ 1401/05/18 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران نظارتي
28 1337 انجام مطالعات مرحله اول بررسي پتانسيل دشت تهلاب در محل روتک و مک سوخته به شماره قرارداد م/1401/171 مورخ 1401/02/17 به شماره ابلاغ 1401/2/228/100 مورخ 1401/02/17 شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان مطالعاتي
29 1335 مطالعات شناخت (امکان سنجي) طرح جامع تامين آب شرب و صنعت استان چهارمحال و بختياري از منابع آب سطحي پايدار در افق 1430 به شماره قرارداد 316/1401/11244 مورخ 1401/04/14 و ابلاغ 09/316/1401/4222 مورخ 1401/04/25 شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
30 1331 انجام خدمات نظارت يکپارچه طرح آبرساني به زون 5 نيشابور (اجراي خط انتقال لوله فايبر گلاس 900 ميليمتر به شماره قرارداد 1401/8056/11/3 مورخ 1401/04/08 و ابلاغ 1401/8056/11/3 مورخ 1401/04/08 شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
31 1330 پايش، نمونه برداري و مقابله با منابع آلاينده در رودخانه هاي کرج و طالقان و سرشاخه هاي متصل به شماره قرارداد 005-02-06-01 مورخ 1401/03/17 و ابلاغ 05/1401/3665/101 مورخ 1401/03/17 آب منطقه اي البرز نظارتي
32 1329 نظارت بر اجرا شبکه جمع آوري و انشعابات خانگي فاضلاب باقيمانده اولويت هاي اوراق مشارکت، برخي مناطق مرکزي دزفول، تکميل خط انتقال کوي مدرس و اجراي خط انتقال فاضلاب خروجي پادگان 292 دزفول شماره قرارداد 1400/8011 مورخ 1400/11/16و ابلاغ 121034-1 مورخ1401/2/19 شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * نظارتي
33 1328 ارايه خدمات طراحي و نظارت پروژه هاي جمع آوري و ساماندهي آب هاي سطحي در سطح منطقه سه شهرداري تهران به شماره قرارداد 503/11093 مورخ 1401/03/23 و ابلاغ 503/11798 مورخ 1401/03/28 شهرداري منطقه 3 مطالعاتي
34 1326 انجام خدمات مرحله سوم نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي عمليات شبکه جمع آوري فاضلاب شهر فردوس به شماره قرارداد 1401/16/20 مورخ 1401/02/01 و شماره ابلاغ 1401/16/20 مورخ 1401/02/01 آب وفاضلاب جنوب خراسان نظارتي
35 1325 مطالعات مرحله اول و دوم تاسيسات آبرساني به شهر ها و روستاهاي غربي تحت پوشش آبفاي منطقه 6 (کهريزک، باقرشهر و حسن آباد) به شماره قرارداد 25005/16101 مورخ 1401/02/24 و شماره ابلاغ 25005/16101 مورخ 1401/02/24 آب وفاضلاب منطقه شش مطالعاتي
36 1324 بازنگري مطالعات مرحله اول طرح جامع فاضلاب بابلسر و تهيه مستندات اخذ ماده 23 براي افزايش احجام عملياتي موافقت نامه به شماره قرارداد 401018/150 مورخ 1401/02/07 و شماره ابلاغ 1401/937/150 ص مورخ 1401/02/12 شركت آب وفاضلاب استان مازندران * مطالعاتي
37 1323 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم شامل نظارت عاليه و کارگاهي بر عمليات ساخت و نصب مخازن آب اضطراري و حفاظت کاتديک به شماره قرارداد 26131/202 مورخ 1400/12/15 و شماره ابلاغ 26131/202 مورخ 1400/12/15 شركت آب و فاضلاب منطقه يك شهر تهران نظارتي
38 1321 مطالعات خطوط لوله پيراموني (رينگ شهري اراک) و انتقال آب از طرح اضطراري به شماره قرارداد 27/1401/100/256 مورخ 1401/01/16 و ابلاغ 27/1401/100/256 مورخ 1401/01/16 شركت سهامي آب منطقه اي استان مركزي مطالعاتي
39 1319 خريد خدمات مشاوره نظارت بر قرارداد خريد سامانه تصفيه (حذف آرسنيک) آب چاه هاي ورودي به مخزن حسين آباد شهر جيرفت به روش فيلتراسيون بر خط با ظرفيت 357 ليتر بر ثانيه به شماره قرارداد 15892/ 00 /ص مورخ 1400/12/02 و شماره ابلاغ 15973/ 00/ ص مورخ 1400/12/03 شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
40 1318 طراحي مطالعات و طراحي تصفيه خانه شهر صفادشت و شهرک صنعتي صفادشت – گزينه جديد محل احداث به شماره قرارداد 8/19332 مورخ 1400/08/24 و شماره ابلاغ 9/21479 مورخ 1400/09/15   مطالعاتي
41 1317 انجام مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم طرح آبرساني به محدوده احداث کارخانه استحصال طلا و معدن مادوفتي به شماره قرارداد 56-1400-ق مورخ 1400/11/30 و شماره ابلاغ 3451/ص/TMPT مورخ 1400/12/7 شرکت توسعه معادن پارس تامين مطالعاتي
42 1316 خدمات نظارت (حين اجرا و بعد اجرا) بر عمليات تکميلي احداث تصفيه خانه جديد آب شهر قم به شماره قرارداد 171-11-5 و شماره ابلاغ 5013/الف/18/1400 مورخ 1400/12/02 شركت سهامي آب منطقه اي استان قم نظارتي
43 1312 انجام مطالعات پدافند غيرعامل طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن بروجن به شماره قرارداد 316/1400/7399 مورخ 1400/11/11  و ابلاغ 09/316/1400/12132 مورخ 1400/12/24 شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
44 1311 انجام مطالعات مرحله اول تصفيه خانه پساب يا فاضلاب خام جهت تامين آب مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاويل به شماره قرارداد 10/ق/1400 مورخ 1400/12/22 و شماره ابلاغ 420/ص/1400 مورخ 1400/12/22 متفرقه مطالعاتي
45 1303 انجام مطالعات مرحله دوم آبرساني به روستاهاي سيستان به شماره قرارداد25200/00/120 ، مورخ 1400/09/27 و شماره ابلاغ 25424/00/120 مورخ 1400/09/28 شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * مطالعاتي
46 1302 انجام خدمات نظارت بر طرح هاي جمع آوري آبهاي سطحي شهر کرج به شماره قرارداد 89/5/119038 مورخ 1400/09/24 و شماره ابلاغ 89/5/123901 مورخ 1400/10/4 شهرداري كرج نظارتي
47 1301 بهره برداري ، تعميرات و نگهداري خط انتقال آب از زاينده رود به کاشان به شماره قرارداد 1400/169 مورخ 1400/09/30 به شماره ابلاغ 130/802/ص مورخ 1400/10/1 سازمان آب منطقه اى اصفهان * مطالعاتي
48 1300 انجام مطالعات بازنگري مرحله اول و مرحله دوم طرح آبرساني به محدوده روستاي سرخون از رودخانه ارمند به شماره قرارداد 316/1400/5168 مورخ 1400/08/15 و شماره ابلاغ 9316/1400/7933 مورخ 1400/09/03 شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
49 1299 مطالعات پدافند غير عامل سامانه آبرساني به مراکز پائين دست سد سلمان فارسي به شماره 402/32367 مورخ 1400/8/30 به شماره ابلاغ16/110/9490 مورخ 1400/09/23 شرکت سهامي آب منطقه اي فارس مطالعاتي
50 1298 عمليات خدمات مهندسي مشاور خدمات فاز سوم نظارت عاليه و کارگاهي شبکه فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب شهر اراک به شماره 1400/3344/ع مورخ 1400/08/01 شركت آب وفاضلاب استان مركزى نظارتي
51 1296 انجام خدمات نظارت يکپارچه اجراي خط انتقال فاضلاب شهر سيرجان به قطر 1200 ميلي متر به شماره 542/00/ص مورخ 1400/01/24 و شماره ابلاغ 00/606/ص مورخ 1400/1/25 شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
52 1295 انجام خدمات مشاوره در زمينه حفر، تجهيز و احداث خط انتقال آب يک حلقه چاه نيروگاه سيکل ترکيبي کرمان واقع در دشت جوپاري به شماره ابلاغ 1400/993/10 مورخ 1400/05/18 به شماره قرارداد 400/20  شركت توليدنيروي برق كرمان مطالعاتي
53 1294 مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به شهرستان جاسک به شماره قرارداد17270/16 مورخ 1400/06/03 و شماره ابلاغ 19928/16 مورخ 1400/06/23 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * مطالعاتي
54 1293 خدمات نظارت يکپارچه برعمليات اجرايي تصفيه خانه ها و ايستگاه هاي پمپاژ شهرهاي استان هرمزگان به شماره قرارداد 14629/16 مورخ 1400/05/04 و شماره ابلاغ 14365/16 مورخ 1400/05/02 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
55 1291 نظارت بر اجراي 5000 متر خطوط فرعي شبکه جمع آوري فاضلاب و نصب 25000 فقره انشعابات فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران به شماره ابلاغ 17081/13113 مورخ 1400/05/24 شركت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران نظارتي
56 1290 مطالعات مرحله دوم احداث تصفيه خانه آب شماره 3 کرج به همراه ايستگاه پمپاژ و مخزن آب پاک به شماره قرارداد 2000137 و شماره ابلاغ 6565/1400/71/ص مورخ 1400/05/20 آب وفاضلاب استان البرز  مطالعاتي
57 1289 ارائه خدمات مشاوره اي جهت طراحي سامانه پايش کيفي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي شهر تهران به شماره قرارداد 399148 مورخ 1400/5/4 به شماره ابلاغ 617/404207 مورخ 1400/05/05 سازمان مديريت پسماند مطالعاتي
58 1288 خدمات نظارت کارگاهي و عاليه بر پروژه هاي در حال اجرا و تکميلي طرح آبرساني به شهرها و روستا هاي محور بن و بروجن به شماره قرارداد 316/1400/2870 و شماره ابلاغ 09/310/1400/3729 مورخ 1400/05/03 شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري نظارتي
59 1287 انجام خدمات نظارت کارگاهي و عاليه عمليات اجرايي تصفيه خانه تکميلي پساب مجتمع توليدي فولاد سپيد فراب کوير به شماره قرارداد 00/174/ب مورخ 1400/2/12 شركت توليد فولاد سپيد فراب كوير نظارتي
60 1286 طرح و ساخت و ارتقاء ايستگاه پمپاژهاي ابتداي سامانه انتقال آب آزاد و تکميل ابنيه فني و راههاي پيرامون مخزن سد آزاد به شماره قرارداد 993302 مورخ …………………. و شماره ابلاغ …………………….. مورخ 99/12/18 شركت توسعه منابع آب خاورميانه * نظارتي
61 1281 مطالعات آبهاي سطحي پروژه 45 متري بهار واقع در سطح منطقه به شماره قرارداد 518/26/40736 مورخ 99/12/20 و شماره ابلاغ 518/40854/26 مورخ 99/12/23 شهرداري منطقه 18 مطالعاتي
62 1280 نظارت عاليه ، نظارت کارگاهي و نظارت در دوره تضمين پروژه هاي ترميم و مرمت مجاري شبکه اصلي ، لوله ها و کانال هاي سرپوشيده آبهاي سطحي حوضه آبريز مرکزي تهران به شماره قرارداد 366-2-99 مورخ 99/10/22 شماره ابلاغ 762/1274119 مورخ 99/12/16 خاکريز آب  نظارتي
63 1279 مطالعات مرحله اول و دوم طراحي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي شهرک صنعتي کامبوزيا زاهدان به شماره قرارداد 99/14890 به تاريخ 99/11/16 و شماره ابلاغ 15562-99 مورخ 99/11/29 شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان مطالعاتي
64 1278 بازنگري مطالعات مرحله اول طرح جامع فاضلاب شهرهاي کنگان و بنک به شماره قرارداد 2166/99 و شماره ابلاغ 99/10/10105 مورخ 99/12/06 شركت آب وفاضلاب بوشهر مطالعاتي
65 1276 انجام خدمات مشاور طرح جمع آوري آبهاي سطحي منطقه 19 تهران به شماره قرارداد 34607 مورخ 99/11/14 و شماره ابلاغ 519/34981 مورخ 99/11/18 شهرداري منطقه 19 مطالعاتي
66 1274 خدمات مشاوره مطالعات تامين،انتقال و شبکه توزيع مجتمع هاي روستايي شهرستانهاي جيرفت ، منوجان ، رودبار جنوب ، فارياب ، قلعه گنج و کهنوج به شماره قرارداد 99/9166ص مورخ 99/09/10 و شماره ابلاغ 99/9557/ص مورخ 99/09/18 شركت آب وفاضلاب كرمان مطالعاتي
67 1273 انجام خدمات مشاور همراه طرح هاي مطالعاتي آب شرب استان البرز به شماره قرارداد 2990196 و شماره  ابلاغ ص/71/99/10396 مورخ 99/10/1  آب وفاضلاب استان البرز  مطالعاتي
68 1266 بهره برداري، نگهداري و تعميرات(رفع حوادث) تأسيسات آبرساني جاسک و بشاگرد به شماره قرارداد 24937/16 مورخ 99/08/01 و ابلاغ شماره 28371/16 مورخ 1399/08/27 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
69 1265 انجام مطالعات و تهيه طرح هاي اجرايي زهکشي آب‌هاي زيرسطحي فاز 11 شهر جديد پرديس به شماره قرارداد 52520/ 00/ص/ 255 مورخ 1400/08/05 و شماره ابلاغ 255/ص/00/ 60547 مورخ 1400/09/07 شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
70 1263 انجام خدمات مهندسي مشاور بروز رساني اسناد و برگزاري مناقصه مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرقرچک به روش طرح و ساخت و اخذ مجوز فهرست بهاي کارهاي خاص به شماره ابلاغ 11822/20100 مورخ 99/11/04  شركت آبفاى جنوب شرقي استان تهران * مطالعاتي
71 1260 انجام خدمات نظارت ، پايش و مقابله با منابع آلاينده رودخانه هاي کرج و طالقان و سرشاخه هاي متصل به آنها به شماره قرارداد 05/99/12274/101 مورخ 99/09/30 و شماره ابلاغ 05/99/12807/101 مورخ 99/10/10 آب منطقه اي البرز نظارتي
72 1259 تهيه بيلان منابع آب منتهي به سال آبي 98-1397 در حوضه آبريز درياچه نمک به شماره قرارداد 180-73-1 و شماره ابلاغ 99/5384/111ص/08 مورخ 99/08/07 سازمان آب منطقه اى تهران مطالعاتي
73 1258  انجام خدمات مشاوره مطالعات طرح ارتقاء مدول اول تصفيه خانه  فاضلاب گرگان به شماره قرارداد 100/6712 مورخ 1400/3/22 و شماره ابلاغ 100/7650 مورخ 1400/04/01 شركت آب وفاضلاب گلستان * مطالعاتي
74 1256 انجام خدمات نظارت يکپارچه بر طرح ساخت حوضچه ته نشيني و طرح ارتقاء  تصفيه خانه آب شهر گرمسار به شماره قرارداد 99/100/4821 مورخ 99/08/28 و به شماره ابلاغ 99/100/4839 مورخ 99/09/01 آب وفاضلاب سمنان نظارتي
75 1253 طراحي سيستم آبگير و تاسيسات وابسته و مطالعات تکميلي آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن بروجن به شماره قرارداد 316/14010/14873 مورخ 1401/08/26 و شماره ابلاغ 9/316/1401/10531 مورخ 1401/09/28 شرکت آب منطقه اي چهار محال وبختياري مطالعاتي
76 1249  بازنگري طرح جامع تأمين و انتقال آب و نيز مطالعات طرح جامع تاسيسات زير بنايي آب با هدف رسيدن به مطالعات طرح جامع تاسيسات زير بنايي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به شماره قرارداد 420/69725 مورخ 1401/11/24 به شماره ابلاغ 70260 مورخ 1401/11/26 شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره) مطالعاتي
77 1237 بهره برداري ، تعميرات و نگهداري خط انتقال آب از زاينده رود به کاشان به انضمام کليه ساختمانها و تجهيزات و تاسيسات به شماره قرارداد 99/128 مورخ 99/04/29 به شماره ابلاغ 130/342/ص مورخ 99/04/29 سازمان آب منطقه اى اصفهان * مطالعاتي
78 1233 انجام خدمات نظارت کارگاهي و عاليه طرح انتقال نياز آبي شرب مجموعه روستاهاي شرق شهرستان مرودشت به شماره ابلاغ 99/100/6305 مورخ 99/05/01 شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
79 1232 انجام خدمات مشاوره طراحي تأسيسات آب مجموعه المپيک کيش به شماره قرارداد 99/314010262 مورخ 99/07/13 و شماره ابلاغ 99/212010946 مورخ 99/09/10 سازمان منطقه آزادكيش مطالعاتي
80 1228  انجام خدمات نظارت بر عمليات تکميلي  سد درکاه بشاگرد استان هرمزگان و راه دسترسي به آن به شماره ابلاغ 99/190/28/5818 مورخ شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
81 1226 خدمات نظارت بر احداث مخازن بتني زميني در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران ، ناحيه 4 به شماره قرارداد و ابلاغ 11494/13113 مورخ 99/03/31 شركت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران نظارتي
82 1225 انجام خدمات تشکيل گروه گشت و بازرسي و برخورد با تخلفات منابع آب در محدوده شهرستان هاي بم، فهرج، ريگان و نرماشير به شماره 99/10 و شماره ابلاغ 6589/ص/99/203 مورخ 99/04/18  شركت سهامي آب منطقه اى كرمان نظارتي
83 1220  نظارت عاليه و کارگاهي و اخذ مجوزهاي پروژه احداث خط انتقال آب تاسيسات آبرساني درچه شرکت پالايش نفت اصفهان به شماره قرارداد 1703-99-73 / پ ن الف   شركت پالايش نفت اصفهان نظارتي
84 1219 انجام خدمات مشاور براي نظارت بر احداث مدول سوم تصفيه خانه آب شماره 2 کرج به همراه مخزن 2000 متر مکعبي به شماره قرارداد 2990299 و شماره ابلاغ ص/71/99/14806 مورخ 99/12/26   آب وفاضلاب استان البرز  نظارتي
85 1217 مطالعات و طراحي مرحله اول و دوم طرح انتقال آب از انشعاب خط انتقال مخزن 45000 مترمکعبي به کارخانه جديد هماتيت به شماره قرارداد 99/159/ق مورخ 99/04/22 به شماره ابلاغ 99/100/1070 مورخ 99/04/24 شرکت توسعه ، عمران و مديريت منطقه گل گهر مطالعاتي
86 1215 نظارت عاليه و کارگاهي برنحوه ي اجراي عمليات لوله گذاري خطوط شبکه و نصب انشعابات فاضلاب و اصلاح و بازسازي و توسعه شبکه توزيع و انشعابات آن ( منطقه چهار ) به شماره ابلاغ 11005/14109 مورخ 1399/2/3 شرکت آب وفاضلاب منطقه چهار شهرتهران نظارتي
87 1214 انجام خدمات نقشه برداري طرح آبرساني به شهرستان هاي ساري و مياندرود به شماره ابلاغ 26/1400/4248/404 مورخ 1400/5/13 آب منطقه اي مازندران مطالعاتي
88 1212 انجام خدمات نظارت کارگاهي طرح آبرساني به شهرستان ساري و مياندرود به شماره قرارداد 5239/404 مورخ 99/06/17 و شماره ابلاغ 26/99/5239/404 مورخ 99/06/17 آب منطقه اي مازندران نظارتي
89 1208 انجام خدمات مهندسي ، مطالعات ، برنامه ريزي و کنترل پروژه (مشاور دفتر فني) به شماره قرارداد 352-2-99 مورخ 99/04/21 و شماره ابلاغ 762/465018 مورخ 99/05/20 خاکريز آب  نظارتي
90 1206 انجام خدمات مهندسي بروزرساني مطالعات پايه و تهيه گزارش فني معرفي پكيج پيشنهادي احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر قدس جهت تأمين مالي توسط بانك سرمايه گذاري زير ساخت به شماره ابلاغ 5997/17101 مورخ 98/12/27  شركت آب وفاضلاب غرب استان تهران (البرز جديد ) مطالعاتي
91 1205 انجام خدمات مهندسي (نظارت کارگاهي و عاليه) اجراي مخزن10000 متر مکعبي باغ گياه شناسي  ملي ايران به شماره قرارداد 5100/246 مورخ99/2/24 و شماره ابلاغ 5101/246/2 مورخ 99/3/24 موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور نظارتي
92 1204 انجام خدمات مشاوره نظارت پروژه هاي تأسيسات زيربنايي آب و فاضلاب جزيره کيش به شماره قرارداد 1400/834/4/2108 مورخ 1400/04/19 و شماره ابلاغ 1400/834/2/45443 مورخ 1400/04/20 شركت عمران وخدمات شهري كيش وابسته به سازمان منطقه آزادكيش نظارتي
93 1201 خدمات نظارت يکپارچه براحداث ايستگاه پمپاژ چم مهر به شماره قرارداد 25/10/992385 مورخ 99/04/26 به شماره ابلاغ 25/10/992388 مورخ 99/04/26 آب منطقه اي لرستان نظارتي
94 1199 انجام خدمات نظارت يکپارچه تصفيه خانه و خط انتقال آب شرب شهرستان فيروزه و نظارت خط انتقال خروجي آب شهر نيشابور به شماره ابلاغ 99/7388/11/3 مورخ 99/04/22 شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
95 1198 انجام خدمات نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي عمليات بهسازي و علاج بخشي راه دسترسي به سد جگين استان هرمزگان به شماره ابلاغ 98/190/28/29502 مورخ 98/12/04 شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
96 1197 انجام خدمات مرحله سوم نظارت عاليه و کارگاهي پروژه ساختمان پست امداد علائين به شماره ابلاغ 12993/16101 مورخ 98/12/11 آب وفاضلاب منطقه شش نظارتي
97 1195 انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع شبكه‌هاي آبرساني فضاي سبز با استفاده از پساب تصفيه شده تصفيه خانه شماره 2 فاضلاب شهر پرديس به شماره قرارداد 99/31153/ص/237 مورخ 99/5/19 شماره ابلاغ 99/40274/ص/237 مورخ 99/6/22 شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
98 1193 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم و نظارت کارگاهي طرح آبرساني به فولاد مبارکه به شماره قرارداد 4342/383 مورخ 98/10/07 و شماره ابلاغ 4372/383 مورخ 98/10/17 شركت بهره برداري مير آب زاينده رود  نظارتي
99 1187 انجام خدمات نظارت عاليه و کارگاهي عمليات اجراي خطوط انتقال  و انشعابات از طرح جامع آبرساني تهران به شماره قرارداد 27/ع/98/701 و شماره ابلاغ 15548/10401 مورخ 98/10/14 شركت آب وفاضلاب استان تهران * نظارتي
100 1185  انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهي و عاليه پروژه هاي آب مجتمع هاي روستايي در سطح شهرستان جنوبي استان کرمان به شماره ابلاغ 98/207/2355ص مورخ 98/06/30 و به شماره قرارداد 98/207/2326ص مورخ 98/06/27 شركت آب وفاضلاب روستايي استان كرمان نظارتي
101 1184 انجام خدمات نظارت يکپارچه طرح تکميلي لجن تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل به شماره ابلاغ 2220/150/ 99ص مورخ 99/4/16به شماره قرارداد 2111/150 مورخ 99/04/11 شركت آب وفاضلاب استان مازندران * نظارتي
102 1181 انجام مطالعات مرحله دوم طرح تأمين و توزيع منابع آب در اختيار و قابل استحصال و طراحي شبکه هاي آبرساني  و  آبياري فضاي سبز شهرداري شيراز به شماره قرارداد 99/392800 مورخ 99/09/12 و شماره ابلاغ 99/392801 مورخ 99/09/12  شرکت مهندسين مشاور جهان نماي شهر راز مطالعاتي
103 1179 انجام خدمات نظارت عاليه طرح جامع فاضلاب شامل خطوط انتقال و شبکه جمع آوري فاضلاب ، ايستگاه هاي پمپاژ فاضلاب و تصفيه خانه فاضلاب واقع در فازهاي 11.9.8.5.4 شهر جديد پرديس به شماره قرارداد 99/31264/ص/237 مورخ 99/5/19 و شماره ابلاغ99/40279/ص/237 مورخ 99/6/22 شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
104 1178 انجام نظارت عاليه طرح جامع آب شامل خطوط انتقال و شبکه توزيع آب و ايستگاه پمپاژ آب واقع در فازهاي 11.9.8.5.4 شهر جديد پرديس به شماره قرارداد99/31267/ص/237 مورخ 99/5/19 و شماره ابلاغ 99/40271/ص/251 مورخ 99/6/22 شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
105 1177 انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم طرح شبكه هاي آبرساني در سطح منطقه 18 شهرداري تهران به شماره قرارداد 518/26/36497 مورخ 98/9/14 به شماره ابلاغ 518/36625/26 مورخ 98/09/16 شهرداري منطقه 18 مطالعاتي
106 1175  انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت کارگاهي ) مخزن 2000 متر مکعبي بوستان خياط خانه ارتش ،شهرداري منطقه 7 تهران به شماره ابلاغ 22158/21202 مورخ99/05/26  شركت فاضلاب تهران * نظارتي
107 1174  انجام مطالعات مرحله دوم آبرساني به شهرستانهاي ساري و مياندرود به شماره ابلاغ 26/98/8275/404 مورخ 98/09/20 آب منطقه اي مازندران مطالعاتي
108 1171  انجام مطالعات تکميلي ارزيابي اثرات محيط زيستي طرح احداث سد صفارود وبند انحرافي سرمشک به شماره قرارداد 98/23 و شماره ابلاغ 18168/ص/20/98/203 مورخ 98/08/18 شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
109 1170  انجام مطالعات طراحي شبکه جمع‌آوري و هدايت آب‌هاي سطحي تپه مرادآب واقع در محدوده منطقه  1 شهرداري کرج به شماره قرارداد 89/5/124618 مورخ 98/09/24 و شماره ابلاغ 89/5/134917 مورخ 98/10/12 شهرداري كرج مطالعاتي
110 1156  تهيه اسناد مناقصه تکميل خط اول جريان و اجراي خط جريان دوم تصفيه خانه فاضلاب شهر بابل به شماره قرارداد 4847/150 مورخ 98/08/28 و شماره ابلاغ 98/6061/150ص مورخ 98/10/21  شركت آب وفاضلاب استان مازندران * مطالعاتي
111 1155 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم  (نظارت کارگاهي و عاليه ) براجراي ايستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و مخازن ذخيره آب فضاي سبز شهر پرند   شركت عمران شهرجديدپرند نظارتي
112 1152  طرح نظارت عاليه و کارگاهي پروژه بهره برداري ، بهسازي ، تکميل و توسعه شبکه آب و فاضلاب و انجام خدمات امور مشترکين منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار به شماره قرارداد 4852/ق/98/100 مورخ 98/12/25 به شماره ابلاغ 99/115/225 مورخ 99/01/16  سازمان منطقه آزادتجاري وصنعتي چابهار نظارتي
113 1144 مطالعات ارائه اصلاح و بازسازي سازه آبگير و رسوب گير و انجام مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از ازنا به تصفيه خانه ازنا به شماره قرارداد 25/10/51984477 مورخ 98/5/26 و شماره ابلاغ 25/10/51984479 مورخ 98/05/26 آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
114 1143 نظارت بر اجراي تاسيسات فاضلاب شهر گنبد گاووس به شماره قرارداد15800/100 مورخ 98/7/22 و شماره ابلاغ 15980/100 مورخ 98/7/24 شركت آب وفاضلاب گلستان * نظارتي
115 1141 خدمات نظارت بر اجراي انتقال آب از چاه ها به تصفيه خانه آب شهر سيرجان به شماره قرارداد 98/5692/ص مورخ 98/06/30 و شماره ابلاغ 98/6054/ص مورخ 98/07/07 شركت آب وفاضلاب كرمان نظارتي
116 1139 خدمات نقشه برداري طرح انتقال آب از دشت تهلاب به شهر زاهدان به شماره قرارداد م/98/141 مورخ 98/05/30 به شماره ابلاغ 98/2/4230/100 مورخ 98/06/12 شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان مطالعاتي
117 1138 مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني بلند مدت شهر زاهدان به شماره قرارداد م/156/98 مورخ 98/06/06 و شماره ابلاغ 98/2/4288/100 مورخ 98/06/13 شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان مطالعاتي
118 1137 انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم توسعه شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر قزوين به شماره قرارداد 6549/ع/98 مورخ 98/05/06 و شماره ابلاغ 1529/آبفا/98 مورخ 98/05/07 شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
119 1136 انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم توسعه شبکه توزيع و خطوط انتقال آب شهر قزوين به شماره قرارداد 6550/ع/98 مورخ 98/05/06 و شماره ابلاغ 1530/آبفا/98 مورخ 98/05/07 شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
120 1134 مطالعات مراحل اول و دوم طرح آبرساني به شهر لاله زار و روستاهاي پيرامون آن به شماره قرارداد 98/15 و شماره ابلاغ 9681/ص/20/98/203 مورخ 98/04/31 شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
121 1132 مطالعات عملياتي کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي در مناطق 1 و 3 شهرداري تهران به شماره ابلاغ 471772 مورخ 98/05/02 سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
122 1126 بازنگري و انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزيع آب منطقه22 تهران در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران به شماره ابلاغ 5938/13101 مورخ 98/02/18 شركت آب وفاضلاب منطقه 3 شهر تهران مطالعاتي
123 1125 انجام مطالعات آب شرب و صنعت استان لرستان به شماره ابلاغ 25/10/5198468 مورخ 98/01/27 و شماره قرارداد25/10/5198466 مورخ 98/01/27 آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
124 1123 خدمات مطالعات شبکه هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز با آب خام به شماره قرارداد 514/81871 مورخ 97/12/27 و شماره ابلاغ 514/3815 مورخ 98/01/31 شهرداري منطقه 14 مطالعاتي
125 1121 خدمات نظارت يکپارچه پروژه احداث مخازن ده هزار متر مکعبي شهرستان نيشابور به شماره قرارداد 16454/23363/11/3 مورخ 97/11/27 و شماره ابلاغ 97/23363/11/3 مورخ 97/11/27 شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
126 1119 انجام مطالعات مرحله اول و دوم طرح شبکه آبرساني و آبياري فضاي سبز با آب خام منطقه منطقه 7 شهر تهران به شماره قرارداد 18234/خ مورخ 97/04/19 به شماره ابلاغ 507/639436 مورخ 97/11/27 شهرداري منطقه 7 مطالعاتي
127 1114 خدمات مشاور طراح براي ترميم و بازسازي کانال خاور ( عبادي ) به شماره ابلاغ 504/79903 مورخ 97/09/17 شهرداري منطقه 4 مطالعاتي
128 1107 عمليات نقشه برداري خط انتقال آب از سد ديورش به شماره قرارداد 24/97/111/14797 مورخ 97/7/17 و شماره ابلاغ 24/97/111/15067 مورخ 97/7/22 آب منطقه اي گيلان  نظارتي
129 1095 مطالعات و طراحي نقشه هاي جمع آوري فاضلاب پهنه C و نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي شبکه آب و شبکه جمع آوري فاضلاب و باقيمانده مخازن آب در شهر مسکوني چيتگر به شماره قرارداد 13376/110/316/د و شماره ابلاغ 97/0541/23055 مورخ 97/02/15 موسسه مسكن سازان بتاجا نظارتي
130 1091 انجام خدمات مهندسي ( نظارت عاليه و کارگاهي) طرح آب رساني به مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ و تاسيسات وابسته نطنز،اردستان و بادرود به شماره قرارداد 3751 مورخ 97/3/20 و شماره ابلاغ 3752 مورخ 97/3/20 شركت آبفاى اصفهان * نظارتي
131 1090 انجام عمليات نقشه برداري شبکه هاي آبرساني روستاهاي مجتمع دشت سراوان ( اولويت اول ) واقع در شهرستان سراوان ، به شماره قرارداد 97/1/122 مورخ 97/1/22 و شماره ابلاغ 97/1/659 مورخ 97/2/23  شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
132 1089 نقشه برداري ، مطالعات سراسري حد بستر و حريم رودخانه هاي شهرستان هاي خرم آباد و چگني به شماره قرارداد 5197717/800 مورخ 97/2/4 و شماره ابلاغ 5197720/800 مورخ 97/02/10 آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
133 1088 انجام خدمات نقشه برداري و مطالعات و خدمات کارشناسي محاسبه نياز آبي اراضي زراعي و باغي پايين دست سد صفا و بند انحرافي سرمشک به شماره 97/03 و شماره ابلاغ 4765/ص/203 مورخ 97/02/26 شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
134 1087 مطالعات عملياتي کردن طرح جامع مديريت آبهاي سطحي در منطقه 2 شهرداري تهران به شماره قرارداد502/24/12010 مورخ 97/02/22 و شماره ابلاغ 502/23/12673 مورخ 97/02/23 شهرداري منطقه 2 مطالعاتي
135 1075 انجام خدمات مشاور آبهاي سطحي شهرداري منطقه 19 تهران به شماره قرارداد 34661 مورخ 96/11/23 و شماره ابلاغ 519/34781 مورخ 96/11/24 شهرداري منطقه 19 مطالعاتي
136 1074 ارائه خدمات مشاوره در خصوص اصلاح،بهسازي،ارتقاي کيفي و نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي تصفيه خانه هاي آب شهرهاي بندرعباس و ميناب و همچنين دو ميسر خط انتقال آب ميناب و بندرعباس به شماره قرارداد 30674/16 مورخ 96/11/11 و شماره ابلاغ 30687/16 مورخ 96/11/11 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * مطالعاتي
137 1062 نظارت عاليه و کارگاهي عمليات اجرايي شبکه جمع آوري، خطوط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب شهر هاي بندر عباس و ميناب به شماره قرارداد 21813/16 مورخ 96/8/20 و شماره ابلاغ 21817/16 مورخ 96/08/20 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
138 1055 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت عاليه و کارگاهي ) آبرساني به روستاهاي مجتمع دشت سراوان شهرستان سراوان به شماره قرارداد 96/1/1598 مورخ 96/3/21به شماره ابلاغ 96/1/2168 مورخ 96/3/21 شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  نظارتي
139 1054 انجام عمليات نقشه برداري آبرساني به روستاهاي مجتمع دشت سراوان ( 97 کيلومتر ) به شماره 96/1/2205 مورخ 96/6/4 به شماره ابلاغ 96/1/2254 مورخ 96/6/8 شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
140 1053 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت عاليه و کارگاهي ) طرح آبرساني به شهرک تفريحي توريستي سرزمين ايرانيان به شماره قرارداد ق-167-96 مورخ 96/05/15و شماره ابلاغ 2931 مورخ 96/05/25 شركت توسعه سياحان سرزمين ايرانيان نظارتي
141 1048 انجام خدمات مهندسي نظارت عاليه و کارگاهي بر خط اصلي آبرساني به شهر ساوه به شماره 139-3-1 به شماره ابلاغ 96/100/3950 مورخ 96/05/04 شركت سهامي آب منطقه اي استان مركزي نظارتي
142 1047 انجام خدمات مهندسي مطالعات،طراحي اوليه و تهيه اسناد مناقصه شيرين سازي آب پروژه زير ساخت صنايع معدني سنگان به شماره 35/ز/96 مورخ 96/04/10 به شماره ابلاغ 101234/ز/96 مورخ 96/05/04 شركت تامين وتوسعه زير ساختهاي شرق ايران مطالعاتي
143 1046 نظارت عاليه و کارگاهي طرح تامين آب شرق قزوين ازچاه بيدستان به شماره قرارداد 3013/ع/96 مورخ 96/3/13 و شماره ابلاغ 723/آبفا/96 مورخ 96/3/18 شركت آب وفاضلاب قزوين * نظارتي
144 1042  نظارت کارگاهي و عاليه آبرساني با آب خام فضاي سبز شهر رشت به شماره قرارداد ش ر – 63285 و شماره ابلاغ ش ر – 63982 مورخ 96/4/4 شهرداري رشت نظارتي
145 1031 انجام خدمات مهندسي مطالعات مرحله دوم آبرساني به روستاهاي مجتمع دشت سراوان شهرستان سراوان به شماره قرارداد 96/1/499 مورخ 96/2/24 شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
146 1028 انجام مطالعات شبکه فرعي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي در محدوده منطقه 4 شهرداري کرج به شماره قرارداد 89/5/194878 مورخ 95/12/28 و شماره ابلاغ 89/5/11390 مورخ 96/2/7 شهرداري كرج مطالعاتي
147 1024 انجام مطالعات طراحي پايه و تفصيلي پروژه هاي اولويت سال 1395 مديريت آبهاي سطحي حوزه آبريز چيتگر به شماره ابلاغ 1563284 مورخ 95/12/9  سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
148 1023 مطالعات مرحله اول و دوم تامين آب ميان مدت شهرهاي سيرجان و نجف شهر به شماره قرارداد 95/10528/ص مورخ 95/12/19 و شماره ابلاغ 95/10649/ص مورخ 95/12/23 شركت آب وفاضلاب كرمان مطالعاتي
149 1016 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم ( نظارت عاليه و کارگاهي ) طرح تغذيه مصنوعي دشتهاي استان هرمزگان ( دشتهاي شميل،آشکارا،حميران) به شماره ابلاغ 95/190/15851 مورخ 95/08/25 شركت آب منطقه اى هرمزگان نظارتي
150 1015 انجام خدمات مرحله اول و دوم طرح تغذيه مصنوعي دشت ميناب شماره ابلاغ 95/190/15852 مورخ 95/08/25 شركت آب منطقه اى هرمزگان مطالعاتي
151 1012 نظارت كارگاهي طرح جامع آب مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره ابلاغ 95/21925/ص/705 مورخ 95/9/13 و شماره قرارداد 95/20444/ص/248 مورخ 95/8/23 شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
152 1011 نظارت كارگاهي طرح جامع فاضلاب مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره ابلاغ 95/21924/ص/705 مورخ 95/09/13  و شماره قرارداد 95/20430/ص/248 مورخ 95/8/23 شركت عمران شهر جديدپرديس نظارتي
153 1009 مطالعات مرحله دوم انتقال آب از سد ديورش به 5 شهر و 28 روستا و اجراي خط انتقال به روش BOT به شماره قرارداد 95/111/3199 و ابلاغيه 3013/111 مورخ 95/7/28   آب منطقه اي گيلان  مطالعاتي
154 1002 انجام خدمات مهندسي فاز سوم نظارت کارگاهي و عاليه بر اجراي طرح سايت و ايستگاه پمپاژ زون يک (مجموعه پشت آب) به شماره قرارداد 94/111/91 مورخ 94/12/27 به شماره ابلاغ 94/111/92 مورخ 94/12/27 شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  نظارتي
155 1001 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) نظارت بر اجراي طرح انتقال آب به شهرهاي سوران، زابلي، هيدوچ از ماشکيد عليا و شهرهاي سيرکان و سراوان از ماشکيد سفلي به شماره قرارداد م/95/127 مورخ 95/04/01 و تاريخ ابلاغ 95/04/29 به شماره 95/2/2797/100 شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان نظارتي
156 998 انجام خدمات نقشه برداري خط انتقال قرقري تا گمشاد شهرستان نيمروز به شماره قرارداد شماره 94/500/5107 مورخ 94/11/19 و ابلاغيه شماره 95/500/1461 مورخ 95/3/30 شرکت آبفايي روستايي سيستان وبلوچستان  مطالعاتي
157 991 خدمات مهندس مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي ) نظارت بر سد بتن غلتکي ديورش به شماره قرارداد 21128/111 مورخ 95/1/17 و ابلاغ: 21190/111 مورخ 95/1/23  آب منطقه اي گيلان  نظارتي
158 989 مطالعات طراحي مفهومي پروژه‌هاي اضافه‌شده در غرب رودخانه کن و طراحي پايه و تفصيلي طرح‌هاي اضطراري و داراي اولويت اجرايي حوزه‌هاي‌آبريز غرب و چيتگر تهران  به شماره ابلاغ : 1570580 مورخ 94/12/15 سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
159 985 انجام خدمات مهندسي مشاور کارفرما جهت پروژه طرح و ساخت تونل انتقال آب کرمان به شماره قرارداد 94/41 مورخ 94/12/1 و شماره ابلاغ 28508/ص/94/203 مورخ 94/12/1 شركت سهامي آب منطقه اى كرمان مطالعاتي
160 981 انجام خدمات مشاوره همراه جهت طرح هاي مطالعاتي آب شرب استان البرز به شماره قرارداد 944454 و ابلاغيه : 31078/71 مورخ 94/10/28 آب وفاضلاب استان البرز  مطالعاتي
161 980 پروژه جمع آوري و هدايت روانباب سطحي بزرگراه مخصوص (بزرگراه آزادگان تا رودخانه کن) به شماره قرارداد 94/2/302 و ابلاغيه 762/1131628 مورخ 94/9/16 خاکريز آب  نظارتي
162 979 پروژه جمع آوري و هدايت رواناب سطحي بزرگراه فتح (بزرگراه آزادگان تا بلوار گل ها) به شماره قرارداد 94/2/301 و ابلاغيه 762/1131589 مورخ 94/09/16 خاکريز آب  نظارتي
163 971 مطالعات مرحله اول و دوم  شبکه  جمع آوري ، انتقال و انجام مطالعات مرحله  اول و دوم  تصفيه خانه فاضلاب شهر رفسنجان به شماره قرارداد 94/5176/ص مورخ 94/7/7 و ابلاغ : 94/5251/ص مورخ 94/7/9 شركت آب وفاضلاب كرمان مطالعاتي
164 970 (نظارت عاليه و کارگاهي و نظارت مالي و سرمايه گذاري پروژه ها ) طرح شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شهر زهک به شماره قرارداد 1036/94/120 و ابلاغ : 1037/94/120 مورخ 94/6/1 شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * نظارتي
165 969 برگزاري يا ترک مناقصه ، نظارت عاليه ، نظارت کارگاهي و نظارت در دوره تضمين پروژه ساماندهي و به سازي رودخانه کن به شماره قرارداد 299-2-94 مورخ 94/4/20 و ابلاغ : 762/765934 مورخ 94/6/25 خاکريز آب  نظارتي
166 963 نظارت عاليه و کارگاهي اجراي طرح انتقال پساب زاهدان به شماره قرارداد م/146/94 مورخ 94/5/14 و ابلاغيه : 94/2/15415/100 مورخ 94/5/15 شركت آب منطقه اى سيستان وبلوچستان نظارتي
167 961 نظارت عاليه و کارگاهي طرح احداث مخزن پنج هزار مترمکعبي شهر سرخس به شماره قرارداد و ابلاغ :  13376/1206 مورخ 94/4/13و ابلاغ :  شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوي نظارتي
168 947 مطالعات مراحل اول و دوم شبکه توزيع آب شرب شهر انار به شماره 94/7/ص ر مورخ 94/1/10 و ابلاغ : 94/8/ص ر مورخ 94/1/10  آبفاي رفسنجان مطالعاتي
169 930 انجام مطالعات مراحل اول و دوم انتقال آب فضاي سبز شهر جديد پرند از کانال محمديه به شماره ابلاغ : 24413/93/ص مورح 93/10/26 شركت عمران شهرجديدپرند مطالعاتي
170 928 مطالعات مرحله اول و دوم طراحي شبکه هاي آبرساني و آبياري فضاي سبز شهرداري منطقه 15 تهران به شماره قرارداد 515/9683 مورخ 94/2/15 و ابلاغيه : 515/18122 مورخ 94/3/16 شهرداري منطقه 15 مطالعاتي
171 924 بازنگري مطالعات مرحله  اول طرح فاضلاب شهر قزوين  به شماره قرارداد 3646/ع/94 مورخ 94/3/12 و ابلاغ : 94/10/3679 مورخ 94/3/12 شركت آب وفاضلاب قزوين * مطالعاتي
172 911 بهره برداري و نگهداري از شبکه آبياري کردان ، جلنگه دار و اغشت به شماره قرارداد : 93/276/101 مرخ 93/2/1 و ابلاغ : 93/289/101 مورخ 93/2/2 آب منطقه اي البرز مطالعاتي
173 897 نظارت عاليه و کارگاهي اجراي انتقال آب از سد جگين به شهرستان بشاگرد به شماره قرارداد : 16418/16 مورخ 92/5/13 و ابلاغ : 16495/16 مورخ 92/5/13 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * نظارتي
174 896 مرحله دوم شبکه آبرساني و آبياري در محدوده شهرداري منطقه 2 به شماره قرارداد 89/935613 مورخ 92/8/25 و ابلاغ : 89/940619 مورخ 92/8/26 خدمات مهندسي مرحله دوم مطالعات  طرح جامع شبكه هاي آبرساني فضاي سبز و پساب توليدي شهرداري منطقه 2  شركت عمران كاركنان شهرداري تهران  مطالعاتي
175 892 مطالعات مفهومي شبکه اصلي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و تأسيسات وابسته در حوضه هاي آبريز غرب و چيتگر تهران به شماره ابلاغ : 1045279 مورخ 92/9/23 سازمان مشاورفني ومهندسي تهران * مطالعاتي
176 888 مطالعات پايش و حفاظت كيفيت منابع آب سدهاي گلابر، تهم و كينه ورس به شماره ابلاغ : 8706/15/10 مورخ 92/6/2 شرکت آب منطقه اي زنجان  مطالعاتي
177 887 نظارت عاليه و کارگاهي طرح  جمع آوري و انتقال پروژه تأمين آب شرب قزوين از چاههاي بيدستان  به شماره قرارداد 92/7999/101 مورخ 92/5/15 و ابلاغ : 92/8015/101 مورخ 92/5/15 شرکت آب منطقه اي قزوين  نظارتي
178 879 نظارت عاليه و کارگاهي طرح آبرساني به شهر ملکشاهي به شماره قرارداد 18745/10 مورخ 91/12/21 و ابلاغ : 18894/10 مورخ 91/12/23 شركت آبوفاضلاب استان ايلام * نظارتي
179 876 گشت و بازرسي از منابع آب استان البرز به شماره قرارداد 3-92-2 و ابلاغ : 92/176/101 مورخ 92/1/26 آب منطقه اي البرز مطالعاتي
180 838 نظارت طرح فاضلاب شهرهاي قرچك و پيشوا به شماره ابلاغ : 102/1307/ص مورخ 1391/4/13 شركت آبفاى جنوب شرقي استان تهران * نظارتي
181 832 انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع آبرساني مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره قرارداد : 91/4648/ص/151 مورخ 91/3/22 و ابلاغ :‌91/4831/ص/150مورخ 91/3/23 شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
182 831 انجام مطالعات مراحل اول و دوم طرح جامع فاضلاب مسكن مهر شهر جديد پرديس به شماره قرارداد 91/4674/ص/151 مورخ 91/3/22 و ابلاغ :‌91/4842/ص/150مورخ 91/3/23 شركت عمران شهر جديدپرديس مطالعاتي
183 825 انجام مطالعات مرحله اول انتقال آب از سد جگين به شهرستان بشاگرد شماره قرارداد : 26256/16 مورخ 91/7/10 و ابلاغ :‌26346/16 مورخ 91/7/11 شركت آب وفاضلاب استان هرمزگان * مطالعاتي
184 820 مطالعات مرحله اول طرح آبياري و زهكشي اراضي پايين دست  سد ديورش به شماره قرارداد 39604/111 مورخ 90/12/22 – شماره ابلاغ : 39742/111/102 مورخ 90/12/27 آب منطقه اي گيلان  مطالعاتي
185 816 نظارت طرح  فاضلاب مسكن مهر  لپويي  شماره قرارداد : 440/51062 مورخ 90/12/4  شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
186 799 نظارت طرح   انتقال آب از سد دوستي  به سرخس و تصفيــه خانه آن به شماره ابلاغ 90/15668/11 مورخ 90/8/2 شركت سهامي آب منطقه اى خراسان رضوي  نظارتي
187 796 انجام  مطالعات مراحل اول   و دوم   طرح  جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر فنوج به شماره ابلاغ : 5855/90/120 مورخ 90/6/26 – شماره قرارداد : 5854/90/120 مورخ 90/6/26 شركت آبفاى سيستان وبلوچستان * مطالعاتي
188 790 انجام مطالعات مرحله اول انتقال آب از محدوده طالقان به استان هاي تهران و البرز به شماره قرارداد 12-93-2 و ابلاغ : 91/196/111 مورخ 91/2/24 سازمان آب منطقه اى تهران مطالعاتي
189 784 نظارت بر اجراي شبكه جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب شهر جديد پرند (به شماره ابلاغ 102/1978 مورخ 90/2/3 )  شركت آبفاى جنوب غرب استان تهران * نظارتي
190 765 مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضلاب شهرهاي زرقان و لپويي به شماره ابلاغيه 440/2962 مورخ 90/1/31 شركت آب وفاضلاب استان فارس * مطالعاتي
191 759 نظارت مخازن و تأسيسات جانبي و خطوط انتقال  آب و شبكه توزيع آب در مناطق 21 و 22 شهر تهران به شماره ابلاغ 90/100/5606 مورخ 1390/4/15 شركت آب وفاضلاب شهركهاى غرب تهران نظارتي
192 748 مطالعات مرحله دوم طرح  تصفيه خانه و ساير كارهاي تكميلي آبرساني به  شهر ازنا به شماره قرارداد 21812/800 مورخه 90/05/11 به شماره ابلاغ : 21823/800 آب منطقه اي لرستان مطالعاتي
193 734 مطالعات مرحله دوم خط انتقال آب از طالقان به غرب تهران ( شماره 2-93-2 مورخ 89/4/27 ) سازمان آب منطقه اى تهران مطالعاتي
194 731 خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح خط انتقال آب از سد صفارود به كرمان ( شماره 89/15 مورخ 89/4/16) نامه ابلاغ شماره 203/10144 مورخ 89/04/16 شركت سهامي آب منطقه اى كرمان نظارتي
195 730 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت عاليه و كارگاهي) طرح آبرساني به شهر ازنا (شماره قرارداد 7247/800 مورخ 89/4/13) آب منطقه اي لرستان نظارتي
196 729 تهيه مدارك و proposal  جهت شركت در مناقصات   مطالعاتي
197 691 انجام مطالعات تامين آب، بازنگري مطالعات تأمين آب، بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مرحله دوم طرح شبكه توزيع آب مناطق 21و22 تهران به شماره قرارداد 438/ج88/10و شماره ابلاغ : 100/12009 شركت آب وفاضلاب شهركهاى غرب تهران مطالعاتي
198 602 نظارت عاليه و كارگاهي طرح فاضلاب شهر فسا(شماره 440/13620 مورخ 88/4/6) شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
199 601 نظارت عاليه و كارگاهي طرح فاضلاب شهر سپيدان (قرارداد شماره 440/13609 مورخ 88/4/6) شركت آب وفاضلاب استان فارس * نظارتي
200 557 انجام خدمات مهندسي مرحله سوم (نظارت کارگاهي و عاليه) طرح آبرساني به شهر اسفراين از محل اعتبارات طرح عمراني آبرساني به شهر اسفراين ( 8605/928/44 مورخ 87/5/22 )  شركت سهامي آب منطقه اي استان خراسان شمالي  نظارتي
201 139 انجام خدمات مرحله سوم آبرساني از اصفهان به كاشان – الحاقيه 2 (2379/9349) سازمان آب منطقه اى اصفهان * نظارتي
202 93 خدمات نظارت عاليه و کارگاهي شبکه جمع آوري و دفع فاضلاب و تصفيه خانه شهر گرگان به شماره قرارداد (1583/100) مورخ 82/02/08 شركت آب وفاضلاب گلستان * نظارتي
203 86 نظارت فاضلاب بابلسر (1810/150) شركت آب وفاضلاب استان مازندران * نظارتي
204 75 نظارت فاضلاب اهواز (بودجه عمراني) (103-4-80) شركت آب وفاضلاب اهواز * نظارتي
205 74 نظارت فاضلاب دزفول (295-79) شركت مهندسي آب وفاضلاب خوزستان * نظارتي
206 17 مرحله سوم فاضلاب شهر قدس(103/2293) شركت آب وفاضلاب شهركهاى غرب تهران نظارتي