مدیر امور نظارت

نام و نام خانوادگی: آقای محمد رضا محمدی شوره

میزان تحصیلات: دکترا

دانش آموخته رشته: مهندسی عمران-سازه

دانش آموخته دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف