مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی: آقای محمد حسین آراسته

میزان تحصیلات: کارشناسی

دانش آموخته رشته:

دانش آموخته دانشگاه: فردوسی مشهد