مدیر امور منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: آقای قدیر تاج الدینی

میزان تحصیلات: کارشناسی

دانش آموخته رشته: حقوق اداری

دانش آموخته دانشگاه: دادگستری البرز