مدیر امور مطالعات

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مجتبی فاضلی

میزان تحصیلات: دکترا

دانش آموخته رشته: مهندسی محیط زیست

دانش آموخته دانشگاه: دانشگاه تهران