دسته بندی موضوعی پروژه ها

تصفیه خانه های آب و فاضلاب

توزیع آب و دفع بهداشتی فاضلاب

تونل ها و خطوط انتقال آب

سد سازی

منابع آب

جمع آوری آبهای سطحی

 حفاظت و مهندسی رودخانه

آبیاری و زهکشی

نمک زدایی آبهای شور

نقشه برداری

گشت و بازرسی منابع آب

پدافند غیر عامل

مدیریت مصرف

حفاظت محیط زیست