صفر تا صد صنعت آب

از طراحی تا بهره برداری

در تخصص ری آب است

 • دشت ها و آبخوانها
 • دریاچه ها و تالاب ها
 • رودخانه ها و حوضه های آبریز
 • بیلان منابع آب
 • آبیاری و زهکشی
 • سد سازی
 • تونل ها و خطوط انتقال آب
 • توزیع آب و دفع بهداشتی فاضلاب
 • تصفیه های پیشرفته آب و فاضلاب
 • جمع آوری آبهای سطحی
 • حفاظت و مهندسی رودخانه
 • بازچرخانی آب
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • ارزیابی اثرات اجتماعی
 • نمک زدایی آبهای شور
 • آبهای مرزی
 • هیدروپلیتیک
 • اقتصاد آب
 • تامین منابع مالی
 • نقشه برداری
 • گشت و بازرسی منابع آب
 • پدافند غیر عامل