امور مطالعات

آنچه که به درستی در افکار عمومی کشورمان نقش بسته، این است که بحران آب، جزو ابر چالش های کشور است و تهدیدی جدی برای تمدن چندهزار ساله ایران به شمار می رود. ترجمان این موضوع حاکی از آن است که :
– تغییرات اقلیمی
– حکمرانی آب
– سد سازی
– رودخانه ها و حوضه های آبریز
– آبهای مرزی
– تونل ها و انتقال آبهای بین حوضه ای
– دریاچه ها و تالاب ها
– بیلان منابع آب
– دشت ها و آبخوانها
– توزیع آب و دفع بهداشتی فاضلاب
– تصفیه های پیشرفته آب و فاضلاب
– بازچرخانی آب
– نمک زدایی آبهای شور
– محدودیت سرانه آب در دسترس
– اقتصاد آب
در زمره چالش های اصلی صنعت آب کشور محسوب می شوند. هر یک از این چالش ها در بر دارنده آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشند و مواجهه با آنها نیازمند مطالعه و بررسی توسط کارشناسان زبده و کارآمد است.
ری آب، به عنوان یک مهندس مشاور بزرگ و تراز اول در صنعت آب کشور، در امور مطالعات خود، برخوردار از مدیران و کارشناسان مجربی است که عملاً این امور را مبدل به یک مرکز مطالعاتی مولف و قابل اعتماد برای کل کشور کرده است. امور مطالعات ری آب با ظرفیت های بالایی که دارد می تواند برای هر یک از چالش های بزرگ و کوچک صنعت آب، راهکاری درخور و شایسته ارائه نماید.

امور مطالعات در شرکت مهندسین مشاور ری آب متشکل از چهار گروه زیر می باشد:
– گروه آب
– گروه فاضلاب
– گروه آبهای سطحی
– گروه مطالعات مشترک