امور مطالعات

آنچه که به درستی در افکار عمومی کشورمان نقش بسته، این است که بحران آب، جزو ابر چالش های کشور است و تهدیدی جدی برای تمدن چندهزار ساله ایران به شمار می رود. ترجمان این موضوع حاکی از آن است که :

  •  تغییرات اقلیمی
  •  حکمرانی آب
  •  سد سازی
  • رودخانه ها و حوضه های آبریز
  •  آبهای مرزی
  •  تونل ها و انتقال آبهای بین حوضه ای
  •  دریاچه ها و تالاب ها
  •  بیلان منابع آب
  •  دشت ها و آبخوانها
  •  توزیع آب و دفع بهداشتی فاضلاب
  •  تصفیه های پیشرفته آب و فاضلاب
  •  بازچرخانی آب
  •  نمک زدایی آبهای شور
  •  محدودیت سرانه آب در دسترس
  •  اقتصاد آب

در زمره چالش های اصلی صنعت آب کشور محسوب می شوند. هر یک از این چالش ها در بر دارنده آثار و تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشند و مواجهه با آنها نیازمند مطالعه و بررسی توسط کارشناسان زبده و کارآمد است.
ری آب، به عنوان یک مهندس مشاور بزرگ و تراز اول در صنعت آب کشور، در امور مطالعات خود، برخوردار از مدیران و کارشناسان مجربی است که عملاً این امور را مبدل به یک مرکز مطالعاتی مولف و قابل اعتماد برای کل کشور کرده است. امور مطالعات ری آب با ظرفیت های بالایی که دارد می تواند برای هر یک از چالش های بزرگ و کوچک صنعت آب، راهکاری درخور و شایسته ارائه نماید.

مجموعه فعالیت های این امور در سه گروه «آب» و «فاضلاب» و «آبهای سطحی» به قرار زیر گروه بندی شده است:

۳ WATERS in RAYAB

گروه آب:

  • شبکه توزیع آب
  • تصفیه خانه های آب
  • خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ
  • آب های زیرزمینی
  • نمک زدایی
  • شبکه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز

گروه آبهای سطحی:

  • جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
  • مدیریت منابع آب
  • سد، تونل و سازه های آبی
  • آبیاری و زهکشی
  • مهندسی رودخانه
  • مطالعات پایه

گروه فاضلاب:

  • شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
  • تصفیه خانه های فاضلاب
  • ایستگاه های پمپاژ و خطوط تحت فشار
  • مطالعات اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی
  • مطالعات زیست محیطی
  • مطالعات پدافند غیرعامل