امور مالی

امور مالی شرکت مهندسین مشاور ری آب، متشکل از بخش­ها و واحدهای زیر می باشد:

  • حقوق و دستمزد
  • بیمه کارکنان
  • مالیات و ارزش افزوده
  • حسابداری
  • انبار و اموال
  • صندوق، امور بانکی و صدور چک